Hotărârea nr. 36/2014

Aprobarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 36

din 30,01.2014

privind: aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 18/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7110/21.01.2014 a initiatorului-Primarului Municipiului Galați Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7112/21.01.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sporiși agrement;

Având în vedere adresa nr. 54/13.01.2014, a Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf Spiridon” Galați

Având în vedere dispozițiile ort. 3 din HG nr. 421/2008 - privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

Având in vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2005,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați, în cuantum de 11 lei/zi/persoană.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


'istache BogatuContrasemnează

SecretarulRadu Q&avian Kovacs