Hotărârea nr. 352/2014

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati si scoaterea din functiune a caii de rulare si a retelei de contact de pe Bdul. George Cosbuc, tronson: Str. Bucovinei - Str. H. Coanda

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 352 din 25.09.2014

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune a căii de rulare și a rețelei de contact de pe B-dul George Coșbuc, tronsonul: strada Bucovinei - strada H. Coandă

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 401/18.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96462/18.09.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr, 96464/18.09.2014, al Direcției Generale-d&Dezveltare;      -        - ...... .. -

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune a căii de rulare și ă rețelei de contact de pe B-dul George Coșbuc, tronsonul: strada Bucovinei - strada H. Coandă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu OcțGbian Kovacs

Anexa la HCL nr. 353/25.09.2014

Lista bunurilor propuse pentru a fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Galați

Nr.crt

Denumire mijloc fix

Amplasare

Nr.inventar

Valoare lei

1

Linie tramvai

Str. G. Cosbuc tronsonul: Str.

Bucovinei -Str. H. Coanda

271129

1,065,250.16

2

Fir contact

Str. G. Cosbuc tronsonul: Str.

Bucovinei -Str. H. Coanda

27153

72,093.06