Hotărârea nr. 351/2014

Incheierea acordului de parteneriat intre municipiul Galati si Asociatia "Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 351 din 25.09.2014

privind: încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Galați și Asociația “Rețeaua Națională a Muzeelor din România”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 400/16.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95670/16.09.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având^In.uedere..raportiil de specialitate nr, 95672/16.00.2014,^1. Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Asociației “Rețeaua Națională a Muzeelor din România”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 46401/15.09.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), Ut. „d”, lit. „e”, alin. (6), lit. „a”, pct. 4, alin. (7), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Galați și Asociația “Rețeaua Națională a Muzeelor din România”, în vederea realizării proiectului G,I.C,A, — Galați, Intervenție Comunitară prin Artă, Recuperarea muzeului pierdut, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, ian Kovacs


Anexa la HCL nr. 351/25.09.2014

ACORD DE PARTENERIAT

Nr. .............,/..........2014

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul in Galați, str. Domneasca nr. 38, telefon: 0236 / 307700, fax:O236 / 461460, cod fiscal: 3814810, cont trezorerie: RO46 TREZ 30624510220XXXXX reprezentată prin Primar - Marius Stan si Director Direcția Generală Buget Finanțe - Ec. Ioan Daniel Stadoleanu

șt

Asociația “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania” cu sediul în București, Bd.

Dacia, nr. 12, tel/fax: 021-212 96 54, reprezentata prin Președinte - Dragos Eduard NEAMU

s-a încheiat prezentul acord de parteneriat

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.i. Municipiul Galați în parteneriat cu Asociația “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania” facilitează implicarea comunității in realizarea proiectului G.I.CA. — Galați. Intervenția Comunitara prin Arta. Recuperarea muzeului pierdut, în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, Ut. e, alin. 7, Ut. a) din Legea 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată.

CAPITOEULII: DURATA ACORDULUI           ~         —~_

Art.2. Acordul intră în vigoare la data semnării și înregistrării lui de către ambele părți și este valabil începând cu anul 2015, timp de 12 luni.

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania”

Art.3. Asociația “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania” se obligă să comunice partenerului informațiile necesare in vederea realizării, in condiții optime a proiectului G.I.CA. - Galați. Intervenția Comunitara prin Arta. Recuperarea muzeului pierdut.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art.4. Municipiul Galați, în raport cu obiectul prezentului parteneriat, va asigura legătură cu instituțiile publice implicate in realizarea proiectului si, cu acordul prealabil al asociațiilor de proprietari care isi vor manifesta disponibilitatea, de a pune la dispoziția expozanților spațiul necesar pentru expunerea lucrărilor de arta.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art.?. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării deciziei celeilalte părți în termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8. în cazul în care Asociației “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania” nu respectă condițiile art.i si 3 din prezentul acord, respectiv neindeplinirea obligațiilor, Municipiul Galați își rezervă dreptul de a decide oricând rezilierea de drept a prezentului acord în temeiul art.1.553 din Codul Civil, notificând Asociației “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania”.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. în cazul în care neînțelegerile ce ar putea apărea între părțile prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabilă, acestea se vor supune spre soluționare instanței competente. în condițiile legii.

Art.10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractate a oricărei clauze a prezentului contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii acestui contract în baza simplei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art.11. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

_ _ArLi^^R^ez^.tid^zicQcd.vj2^fost .încheiat _astăzi,.,^                 2.. TdouăU.

exemplare, care se vor înmâna celor două părți.

Municipiul Galați

Asociația “Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania”

PRIMAR,

DIRECTOR,

Director

Direcția Generala Buget Finanțe

Director

Direcția Generala Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Birou Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte si Sanatate