Hotărârea nr. 35/2014

Aprobarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 35

din 30.01.2014

privind: aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 17/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7118/21.01.2014 a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7120/21.01.2014 al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 937/23.09.2013, a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din HG nr. 421/2008 - privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), Ut. V, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, în cuantum de 11 lei/zi/persoană.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


istachejBogatu


Contrasemnează,


Secretarul mfimtoipiului Galați,

Radu Ocfavian Kovacs