Hotărârea nr. 349/2014

Aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul "Centrala termica Liceul Teoretic Dunarea Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 349

din 25.09.2014

privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul „Centrală termică Liceul Teoretic Dunărea Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 394/16.09.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96966/19.09.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

"*   ~ '-"Atvăndr-în vedere raportul ~ comun de specialitale nr; 96968/19.09.2014, al

Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin. (2), lit. V, alin. (4), Ut. "d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL349 doc. în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă Studiul de Fezabilitate la obiectivul „Centrală termică Liceul Teoretic Dunărea Galați”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Victor DobreaHCL349doc.

ENTITATEA ACHIZITOARE:       PRIMĂRIA GALAȚI                                    PR. NR. 86/2014

PROIECTANT S.C.Proinstal Galați                                               FAZA:     S.F.

DEVIZ GENERAL

(cf. H.G. 28 / 22,01,2608; ORD.276/28.04.2009)

Privind cheltuielile necesare realizării

Centrala termica - Liceul Teoretic Dunarea - varianta 1

in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 06.05.2014

1EURO=       4.4411 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

miiLEI

miiEURO

miiLei

miiLEI

miiEURO .

1

2

3

4

5

&

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.031

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

1,3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0,006

0.000

0.000

0.000

TOTAL

CAPITOL 1

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților - gaze naturale

4.500

1.013

1.080

5.580

1.256

total Capitol i

4.500

1.013

1.080

5,580

1.256

CAPITOLUL 3                      J

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren             . '

2.500

0.563

0.475

2.975

0.670

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.676

0.720

3.720

0*838

3.3.

Proiectare si inginerie

65.600

14.771

15*594

81.194

18*282

3.3.1

Proiectare

62.600

14.096

15*024

77.624

17.479

SF

20.000

4.503

4.800

24.800

5.584

PTh +DE

42.600

9.592

10.224

52.824

11.894

3.3.2

Verificare tehnica proiect

3.000

0.676

0.570

3.570

0.804

3.40

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0*00.0

Consultanta     • . ■

0.000

^0

,0t000

. . 0.000

. 0.000

3.60

Asistenta tehnica

5.000

1,126

1.206

6.200

1.396

TOTAL

CAPITOLUL 3

79.100

17.135

17.989

94.089

21.186

■>

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4? 10

Construcții si instalații

248.975

56.062

59.754

308.729

69,516

4.20

Montaj utilaje tehnologice

13.137

2.958

3.153

16.290

3.668

4.30

Utilaje si echipamente tehnologice si

87.580

19.720

21.019

108.599

24.453

funcționale cu montaj

4.40

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.50

Dotări

0.900

0.203

0.216

1.116

0.251

4.60

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

350.592

78.943

,84.142

434.734

97.889

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.10

Organizare de șantier

2.490

0.561

0.593

3.087

0.695

5,1,1, lucrări de construcții

2.490

0.561

0.598

3.087

0.695

5,1,2, cheluieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.20

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5,2,x, comisioane, cote, taxe

3.398

0.765

0.000

3.398

0.765

Taxa inspecție control calitate 8,7%(C+M)

,   1.884

0.424

0.000

1.884

0.424

Taxa inspecție in construcții 0,1% (C+M)

0.269

0.061

0.000

0.269

0.061

Casa sociala constructor 0,5^ cap. 4.1.

1.245

0.280

0.000

1.245

0.280

5,2,2, costul creditului

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.30

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.500

0.788

0.840

4.340

0.977

TOTAL

CAPITOL 5

9.387

2.114

1.438

10.825

2.437

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice 5i teste si predare la beneficiar

6.10

pregătirea personalului de exploatare .

0.000

0.000

0.000

0.000

6.20

probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

.0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

443.579

99.265

104.649

548.228

123.444

Din care C + M

269.102

60.593

64.584

333.686

75.136