Hotărârea nr. 347/2014

Acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 100.000 mp situat in Galati, Tarla 225, Parcela 1493/1 in 4 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 347

din 25.09.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului în suprafață de

100.000 mp situat în Galați, Tarla 225, Parcela 1493/1 în 4 loturi

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 392/16.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95476/16.09.2014, a inițiatorului, Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr, 95478/16.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;                                       

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Actul de dezmembrări imobiliare și Contract de schimb imobiliar autentificat sub nr. 1250/17.07.2007;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 584/11.12.2013 privind trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Galați a terenului în suprafață de 53.668 m.p., precum și trecerea acestuia din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului general al Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea

HCL 347 doc.

Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 43, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 100.000 mp situat în Galați, Tarla 223, parcela 1493/1 în 4loturi, după cum urmează:

 • •  Teren în suprafață de 4.2s8mp situat în Tarlaua 223, Parcela 1493/1 având numărul cadastral 11946/ va constitui Lot 1 - ce va rămâne în proprietatea privată a Municipiului Galați;

 • •  Teren în suprafață de i6.i96mp situat în Tarlaua 225, Parcela 1493/1 având numărul cadastral 119468 va constitui Lot 2 - ce va rămâne în proprietatea privată a Municipiului Galați;

 • • Teren în suprafață de 33.668mp situat în Tarlaua 223, Parcela 1493/1 având numărul cadastral 119469 va constitui Lot 3 - ce va trece în domeniul public al Județului Galați;

 • •  Teren în suprafață de 23.8/8mp situat în Tarlaua 223, Parcela 1493/1 având numărul cadastral 1194/0 va constitui Lot 4 - ce va rămâne în proprietatea privată a Municipiului Galați;

  Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


  prezentei hotărâri.
Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octqvian Kovacs

HCL 34^ doc.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului propus pentru dezlipire

Se-1: 2W

Nr. cadastral:104538

suprafața măsurată

Adresa imobil:

Mun. Galați, Intravilan, Tarla 225, Parcela 1493/1

Nr. Carte Funciara : 104538

100000.OOmp

UAT        GALAȚI


A. Teren                               Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire


Situația actuala (înainte da dezjipire/alipire}

Sttuatia viitoare (după dezilplre/xflpire)

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința      j

Descrierea imobilului

fir. Cad.

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

104538

100000.00

PD         j

4258.00

PD

Lot 1 - accesul se face pe terenul

cu nr. cad. 112221

Total

100000.00 mp

16196.00

PD

Lot 2 - accesul se tace pe terenul cu nr. cad. 112221

53668.00

PD

Lot 3 - accesul se face pe terenul

cu nr. cad. 112221

25878.00

PD

Lot 4 - accesul se face pe terenul cu nr. cad. 112221

'S’SSI

100000.00 mp

sl

Date: 05.2014

/&*

:-V a ■    '          U

Seria B Nr. 963 CLASA HI SERVICIUL PUBLIC * \GEOTOPOCAD-EXPERT, \avc.9>z


'  <AO-,

■, '    . . O t ' <)»<)


Președinte* d£.

"T-A, fes

w- ..,

s '-y