Hotărârea nr. 346/2014

Modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune SC Gospodarire Urbana SRL, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 346

din 25.09.2014

privind: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Gospodărire Urbană S.R.L., pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 391/16.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95500/16.09.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95504/16.09.2014, al "Direcției Generăle de Dezvoltare și al Direcției Generale Ruge fFinanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, art. 5, lit.”b”, art. 14 și art. 59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Gospodărire Urbană S.R.L., pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și (2) lit. ”c”, alin. (5), Ut. V coroborate cu cele ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 346 doc.

în temeiul art 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 318/07.09.2011 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Gospodărire Urbană S.R.L., pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii, în cuprinsul acesteia, a obiectivului “Parcare Drum Centură”, cu suprafață totală teren de 16071 mp, cu toate dotările aferente, având o valoare de inventar de 5.493.782,67 lei și identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Redevența se va modifica în mod corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Oc ian Kovacs


HCL34£doc.


t

Sânt prqtatrtat

\

■7

n



VIZAT' SHKJf


■ î ■ȘT>suP^taJ^șla^I^nulyU..^^l.â.gi^JO,gIL

' din care:

7 -$G - suprafața conshtifta propusa

/ Sc:suprafețe carosabila

t. Sp - suprafața piefonafa (trotuare)

-Sv - suprafața spatii verzi


W5.20 mp -13.730.00 (bp

  • -   700.00 mp

  • - 1.435,80 mp


OOȘ DE.QUNOi , ,


scproFectsăgâlat

R£s:cqM,Jfl7WW1


propuse llmiU MnpUsâfftW uaeesse fe/cJIn ifldma aec&M m construcîîl




1IB •!....- «M pdfiBH

specificație

ddUftdWietp

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF COLECTIV

ARH. DIMA N.

AAt z ■

PROIECTAT

ARH. DIMA C

DESENAT

C, P1NT1L1E.

•&fc

Data:

11/200S


Titlu proiect;

PARCARE DRUM CENTURA

GALAȚI '~Titlluptahsar:

PLAN DE SITUAȚIE-PROPUNERE