Hotărârea nr. 345/2014

Participarea municipiului Galati la Programul BERD de Eficienta Energetica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T A RAREA nr. 345 din 25.09.2014

privind: participarea municipiului Galați la Programul BERD de Eficiență Energetică în Sectorul Public

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 388/16.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98608/25.09.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 98610/25.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare - Direcția de Proiecte și Finanțări Externe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 20, lit. ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. "b" și "e", alin. (4), lit. "e" și alin. (7), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL 345 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea municipiului Galați la Programul BERD de Eficiență Energetică în Sectorul Public

Art. 2 - Se aprobă contractarea de servicii de performanță energetică și proiectare, în urma aplicării procedurii de achiziții publice, prin încheierea unui Contract de performanță energetică și servicii de proiectare, pentru un grup de 5 unități de învățământ din Municipiul Galați și pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. loan” Galați.

Art. 3 - Se aprobă valoarea totală estimată a Contractului de Performanță Energetică, în cuantum de 8.983.100 lei (fără TVA), ce include valoarea estimată pentru fiecare dintre cele două loturi ale acestuia, astfel:

  • a) Lotul 1 - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf loan” Galați (5 clădiri principale) - 6.166.100 lei (fără TVA)

  • b) Lotul 2 - Unități de învățământ (5 clădiri) - 2.817.000 lei (fără TVA).

Art. 4 - Se aprobă contribuția proprie a municipalității la finanțarea Contractului, pentru fiecare din cele două loturi menționate la Art. 3 din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • a) Lotul 1 -1.241.500 lei,

  • b) Lotul 2 -1.215.500 lei.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.