Hotărârea nr. 341/2014

Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC MERONI TRANS SRL, pentru SC Metro Cash&Carry Romania SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 341

din 23.09.2014

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L., pentru angajații Societății Metro Cash&Carry România S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 383/10.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având-m vedere- expunerea de motive nr. 94246/11.09,2014, -a-^inițiatarului ^ Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94248/11.09.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății MERONI TRANS S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 39795/27.08.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34 și art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, < ;/

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L., pentru angajații Societății Metro Cash&Carry România S.R.L., pe următoarele rute:

  • 1. Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor ~ str. Galați - str. Dunărea - str. Brăilei - str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - limita mun. Galați (Metro);

-Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 1 cursă;

  • 2. Restaurant Atlantic (Minion) - str. Prelungirea Brăilei - str. Gh. Asachi - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918- str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă ~ str. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian -limita mun. Galați (Metro);

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 1 cursă;

  • 3. Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - str. Galați - str. Dunărea - str. Brăilei - str. Oltului - str. Prelungirea Brăilei - str. Gh. Asachi - str. Siderurgiștilor -Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov ~ str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - str. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian - limita mun. Galați (Metro);

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 1 cursă;

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Oet&vian Kovacs

n