Hotărârea nr. 339/2014

Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC AUTOGARA DUMITRU IMPEX SRL, pentru angajatii Societatii de intretinere si reparatii vagoane de calatori CFR-SIRV MARASESTI SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 339

din 25.09.2014

privind: atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L., pentru angajații Societății DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII VAGOANE DE CĂLĂTORI CFREIRV MĂRĂȘEȘTISA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/10.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

-^ ^AvândAn vedere expunerea de motive-nr. 94266/11.09.2014, u inițiatorului — Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94268/11.09.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 17797/08.04.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34 și art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

HCL339 doc. aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ort. 36, alin. (1), alin. (2), lit.r„d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată. în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L., pentru angajații Societății DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII VAGOANE DE CĂLĂTORI CFR-SIRV MĂRĂȘEȘTI S.A., pe următoarea rută:

Micro 39 (Restaurant Aeroport) - Două Babe - Piața Energiei - Zona Spitalul Județean - Hotel Magnus ~ Grădinița Prichindel - Arcelor Mittal SA. și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

HCL3$J doc.