Hotărârea nr. 338/2014

Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL, pentru angajatii SC SELGROS Cash&Carry SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 338

din 25.09.2014

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații Societății SELGROS Cash&Carry S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 380/10.09.2014

Consiliu! local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară îndătă^de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94270/11.09.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94272/11.09.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 23963/12.05.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1*1), art, 34 și art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SOCIETATEA ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații Societății SELGROS Cash&Carry S.R.L., pe următoarele rute:

  • 1.  Bariera Traian - Str. Traian - str. Prundului - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei - str. Prelungirea Coșbuc - str. Regiment 11 Șiret - str. Brăilei - str. Prelungirea Brăilei - Centură - bld. Dunărea - bld. Galați - Cartier Cantemir - bld. Galați ~ Selgros și retur;

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 2 curse;

  • 2.  Comat - str. Henri Coandă ~ str. Traian Vuia - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor - str. Gh. Asachi ~ str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului - str. Brăilei - str. Oțelarilor bld. Galați - Selgros și retur;

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur ~ retur): 2 curse.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs