Hotărârea nr. 337/2014

Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL, pentru angajatii societatii PHOENIX SLAG SERVICES SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 337

din 25.09.2014

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații Societății PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/10.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09-2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94242/11.09.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați,.Marius Stan;              .               ...... _... .

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94244/11.09.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 33629/01.07.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, eu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34 și art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pot. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații firmei Societății PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L., pe următoarele rute:

  • - Beverly HiUs - str. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Combinatului - str. N. Mantu ~ Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA. și retur:

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 3 curse.

  • - Trei Star - str. Brăilei - str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Combinatului - str. N. Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA. și retur:

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 3 curse.

  • - Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - str. Brăilei - Farmacia Hygeia - str. Oltului - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. N: Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA. și retur:

  • - Nr. de vehicule: 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur): 3 curse.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.


x '■ ■     ‘ ,:x

/ k ,=• ■          ' '*’< V'

■I..

1                              V’ 7" ■

‘f . t                                                                      ■;

JPreședintede ședință

-■ 'h-sr fContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu OcfdVian Kovacs