Hotărârea nr. 335/2014

Parcarea vehicolelor grele pe teritoriul municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 335 din 25.09.2014

privind: parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Galați

Inițiatori: domnii consilieri locali Hristache Bogatu, Cristian Dima și Marius Humelnicu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 377/10.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97998/23.09.2014, a inițiatorilor - domnii consilieri locali Hristache Bogatu, Cristian Dima și Marius Humelnicu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 98000/23.09.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

ort: 65 din Ordonanța                     m^95/2OO2

privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanața Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, Cli modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - (1) Se interzice staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, a autovehiculelor care au mai mult delocuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și a utilajelor, pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați.

 • (2) Această restricție se exceptează pe timpul efectuării operațiunilor de încărcare -descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligația să respecte semnalizarea rutieră din zonă.

 • (3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste vehicule.

 • (4) Interdicțiile de la alin. (1) nu sunt aplicabile vehiculelor aparținind instituțiilor prevăzute la art. 32, alin. (2), lit. a și b din O.U.G nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, atunci când se află în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgența, respectiv:

 • - cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Direcției generale a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în misiune;

 • - cele destinate lucrărilor planificate și intervențiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor și la rețelele de utilități publice (apă - canal, electrice, gaze, telefoane, termofîcare, etc.);

 • - cele aparținând societăților de salubrizare;

 • - autolaboratoarele pentru măsurarea calității aerului.

Art.a - (1) Parcarea vehiculelor prevăzute la art. 1, alin. (1) este permisă numai în autobaze sau în locuri special destinate acestui scop, semnalizate prin marcaje și indicatoare rutiere.

 • (2) Vehiculele grele aflate în tranzit prin municipiul Galați sau cele înregistrate în municipiul Galați și care nu dețin spațiu de parcare, pot staționa și parca, atât pe timpul nopții, cât și pe timpul zilei, în parcarea special amenajată de Primăria municipiului Galați, în strada Macului.

Art. 3 - (1) încălcarea prevederilor art.i, alin. (1) și (3) din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei. Pentru abateri repetate se poate aplica și măsura blocării sau ridicării vehiculelor.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 3, alin (1) se efectuează de către ofițerii și agenții de Poliție, personalul Poliției Locale și de către împuterniciții Primarului Municipiului Galați, conform competențelor ce le revin.

 • (3) Sancțiunile contravenționale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică conducătorului auto.

 • (4) Proprietarul sau deținătorul vehicului/autovehiculului are obligația de a comunica instituției din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea, la cererea și în termenul solicitat, identitatea utilizatorului și/sau a conducătorului vehiculului/autovehiculului, la data și ora săvârșirii contravenției. în caz contrar, sancțiunea contravențională va fi aplicată proprietarului și/sau deținătorului vehiculului/autovehicului.

 • (5) Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați,vg asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocțecvian Kovacs