Hotărârea nr. 334/2014

Modificarea si completarea Anexei nr. 3 din HCL 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati si a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 334 din 25.09.2014

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 3 din HCL 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 376/10.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

_ .^imndwuede^ex^mereade.motive nr. 94274/11^09.2^4-aÂn^iatoruhii ^Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94276/11.09.2014 al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (4) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 334 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Capitolului II pct. 1 din Anexa nr. 3 la HCL 517 / 2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

” OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă constă în dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local prin curse regulate cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe traseele și cu capacitățile cuprinse în Anexa nr. 1 și conform Programului de transport care este aprobat prin HCL, dreptul și obligația de a administra, de a exploata, de a întreține infrastructura tehnico-edilitară, concesionată, aferentă serviciului, în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați precum și dreptul și obligația de a stabili condițiile în care se exercită dreptul de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații”

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ViContrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Offăvian Kovacs

HCL 33^ doc.