Hotărârea nr. 330/2014

Vanzarea terenului cu suprafata de 81,27 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. Movilei nr. 11A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 330 din 23.09.2014

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 81,27 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în str. Movilei, nr. 11A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 372/08.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94166/11.09.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94168/11.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea nr. 2310/01.06.2009 a S.C. SOROLI-COLA SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 54792/02.06.2009;

Reținând prevederile contractului de dare în folosință teren pe durată determinată nr. 188/13.12.2007;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, situat în str. Movilei, nr. 11 A, proprietate privată a Municipiului Galați;

HCL330 doc.

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 314/07.09.2010 privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.(i), alin.(2) lit. „c”, alin. 5 lit.”b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Movilei nr.11 A, proprietate privată a Municipiului Galați.

Art. 2- Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 81,27 mp intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Movilei, nr. 11A, către SC SOROLI-COLA SA, teren pe care îl deține cu contract de dare în folosință pe durată determinată.

Art. 3- Prețul de vânzare este de 150,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial, comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4- Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 —După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de dare în folosință teren pe durată determinată nr. 188/13.12.2007.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.