Hotărârea nr. 33/2014

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, pentru SC APA CANAL SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREAnr. 33

din 30.01.2014

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 40/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7166/21.01.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7168/21.01.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 9, art. 10 din OG nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC APĂ CANAL SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președjnt&de ședință,

.L^ffahelBogatuContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu OcttTvian Kovacs


Nr.r d.

Propuneri an curm2014

■i-

' i ’

2

•3

.1.

î î

VENITURI TOT ALE (rd.1 -      hL 5I-* rd. 6)

1

„1.

VenitMîtotatedinexplfta^țdiftcaro:.

;■ '2.

W41

jp             :..........

3

-

Transfesiiri;, cf prevederilor legale in v^)are ■

4 /

881

Veniftffî fha&ciaro

5

298

VenflMiitJdrat^Enare

..: </<

-

ii

CmLTUIELITOTAUS(r^7«j<8 + r<t2fl+rd.21} '

9X585

I

g

9X252

A.

cheltuieli cu tauri si servicii

. 9 ..

35.684

B. j

Chehuteli căiîiKkWKâ^. taxesi wrsanHnteâshhiiâte

10

6.053

C.

claeltwi&Iî ca pmaualuțdin care;

11

ăS£i

CO

^«5ftutaKdi3mtw^asalaoala(ra.S3-»-Ki.l4J

12

27283

CI

cEcu salariile'

13

24.493

S":

wnrisuri

14

2.790

îâ.j

afee cheltuielicu perwnafat dsneare:

15

L

w

-

C4‘

de.

■17

i            233

cheftufell cu asigurările sl protecția scelaK fondurile speciale sialte obligații legale

7.098

,TV

alte cheltuieli de exploatare

16.902

Chettutel financiare

23

332

3.

Muteieitmrtiittafe

ii

■ ..-

rW

REZULTÂTULBRl]T(proftt/pimiere)

M

iJ&i

IV

IMKIZITPEPRORTr                       |

-;s&-

1455


DUPĂ DKDUCEREA

IMTOOTULllIPEPRCflfrT^diHeare:              1

U

309

'T

Rezervelegale

25

78

Alte rezerve ropirratod fecflihui fiscatepreMZutedc lcgs COTA DE DEZVOLTARE

26

XII

3

Acoperireadin anii precedați

■2Ț

-

4"i

Constituirea surselor propriipentru proiectele colmanfate din împrumuturi externe,, precum sî psntru plătii doban^itac cdmîsioaiKlor si altor costuri aferente Mțstof înnx-înntitsn FOND UD

: 111

Alte                   ifeîi&t

&

6

26,27,285129.

M

.7

Participarea salariatilorlaprofit tn limita $ I8%<lin profitai net, darnumai matt de nivelul unui salariu debaza mediu iQnarrealizatlanivcMoperatondmcftuwmk mexerdtiiil financiar de referința

'31

1300

8

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor» m cazul stwietadWcompaniUornaiionklerijtooc^iliX'Cdcap'ital' integral sau majaritar destat dîn care:

T dividende cuvenite bugmbiîde stat

33 '

■"i;

b)

'- dividjeajd#:■          bugetului local

^3*

p-®> ■

- dividende cuveniteailor acționari

34-

s

Profitul oereparttzat pe destinațiile prevăzute Im& 31 -M 32 se ropsrrizeaza la .alte rszcuvc si constituie sursa proprie de fmsntan&- ■•■•■■            •-...-........—

35

VI

VENITURI Dlftr FONDURIEUROPENE

36

săi

Vtt

i

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

8«I

dKltuidiimteriăle

38

h-                                  .

b) '

Cbe^eHcasalariile

3$

«)

cheltuieliprivind prestmUe deservicii

40

: - ■■

d)

eftâltinetiiEH rW*lifinft si

41

e)

alte dteiteteii

42

vrn

SURSE DE FINANIAREAXNVBSTITOWI^ dhw*e

43

261.462

locații detabuget

44

î£m

• 45

DC

CHELTU1EUTENTRU INVESTIȚII

46

261.462

x

DATE DE FUNDAMENTARE:

47

1

Nr. depersortâlpaxi^tazathfînflfe amdiii

48

1;W

. 2

Nr, medm jite

L038

'■'ăș.--

50

2.190

C^gal ffiedMw 'p< ^țbudht determinai pe bas shejtaielîlorCH5alariîle(rtf.

’M

1.966

: ••

5

^dbc^vitstea inwicLiiDunitatî valortai pc tcitel poscnal m&dJJU.'Creii leVpcrscana) (rd, î &O&''

52

91

6

(cantitate produse flote/perstam)

53

T

Cheituieli imle la lOGGfeiveititori totale (ni 7M l) x lOOO

54

984

$

.5$-;

<1

9

Cteanterestante

56

25J31