Hotărârea nr. 327/2014

Alegerea presedintelui de sedinta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 327

din 28.08.2014

privind: alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 348/08.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 83610/11.08.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 83612/11.08.2014, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliul Local;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 35, alin. (1), ort. 41 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege ca președinte de ședință, pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier local Victor Dobrea.

Art. 2 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Monica Dascălu

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu OctaVian Kovacs