Hotărârea nr. 326/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Asociatia Sport Club Municipal Dunarea Galati si Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 326 din 28.08.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați și Municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 366/27.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 88964/27.08.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 88966/27.08.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 204/28.08.2014 a Asociației Sport Club Municipal Dunărea Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 89268/28 08 2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 70/07.03.2014 privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Sport Club „Steaua Dunării” Galați;

Având în vedere Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 37/08.07.2014, dosar nr. 10587/233/2014;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2) coroborate cu cele ale art. 67 și 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”d”, alin. (6), lit. "a", pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați și Municipiul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 70/07.03.2014, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ACT ADIȚIONAL NR.     /______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___________

Intre:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ306246^O259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și

ASOCIAȚIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Strada Stadionului nr. 1, cod fiscal 24841493, cont nr. RO26BTRL01801205P05114XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Președinte -Tofan Cătălin.

In temeiul H.C.L. nr._________/______________a intervenit prezentul act

adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr.________________, susținerea financiara acordata

pentru anul 2014 se suplimentează cu suma de 25 000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru participarea la competiții sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI                ASOCIAȚIA SPORT CLUB

MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI PRIMAR                        PREȘEDINTE

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Director Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Avizat juridic,