Hotărârea nr. 325/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Asociatia Viva Sport Club si Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 325 din 28.08.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Asociația Viva Sport Club și Municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 365/27.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 88778/27.08.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 88780/27.08.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea cu numărul 227/26.08.2014 a Asociației Viva Sport Club, înregistrată la Primăria municipiului Galați sub nr. 42739/26.08.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) și Ut. "d", alin. (6), Ut. "a", pct. 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă asocierea municipiului Galați cu Asociația VIVA SPORT CLUB, în vederea desfășurării Competiției Internaționale de Tenis CIRCUIT FRT PRO 2014 - Trofeul municipiului Galați - Viva Tenis Club, ediția a IlI-a, care va avea loc la Galați, în perioada 01-07.09.2014.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

ul ȘS^SecretarulMunicipiului Galați,

Radu OctStdan Kovacs


CONTRACT NR._________/______2014

de asociere între Municipiul Galați si Asociația Viva Sport Club

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească tir.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați

Și

ASOCIAȚIA VIVA SPORT CLUB, cu sediul în municipiul Galați, Aleea Meteo, nr. 4, cod fiscal 24782583, cont nr. RO 85RNCB0748106751310001, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata prin Președinte - Dinu Constantin Minzat.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați, in asociere cu Asociația Viva Sport Club, organizează competiția internaționala de tenis Circuit FRT PRO 2014 ~ Trofeul Municipiului Galați - VIVA TENIS CLUB ediția a III-a., ce se va desfasura in perioada 01 - 07. 09. 2014, in temeiul prevederilor:

art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva,

cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii, respectiv la data de 08.09 2014.

CAPITOLULUI: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației Viva Sport Club

Art. 3. Asociația Viva Sport Club in vederea susținerii proiectului se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr........ / 28.08 .2014 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea competiției internaționale de tenis CIRCUIT FRT PRO 2014, cheltuieli conform H.G. 1447/2007, cu modificările si completările ulterioare.

  • b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării proiectului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 10 000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru desfasurarea competiției internaționale.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul RO 85RNCB0748106751310001.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează după finalizarea acțiunii.

Art. 7. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una din parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de dauna-interese, conform art, 1516 alin. 2 cod civil.

Art. 8. în cazul în care asociația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând asociației sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă asociația nu

este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. $ și art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări scrise a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,_____________ în 2(două)

exemplare, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați                ASOCIAȚIA VIVA SPORT CLUB

PRIMAR,                              PREȘEDINTE,

DIRECTOR DIRECȚIA

GENERALĂ BUGET FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC