Hotărârea nr. 321/2014

Aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul "Imprejmuire teren zona taluz - Gradina Publica"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 321 din 28,08.2014

* -•

t ,

privind: aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul „împrejmuire teren zona taluz - Grădina Publică”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 361/22.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 88686/27.08.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 88688/27.08.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”b” și alin. (4), Ut. ”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publiqeiocale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul „împrejmuire teren zona taluz - Grădina Publică”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

}

t

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa laH.C.L. nr. 321/28,08.2014

împrejmuire teren zona taluz Gradina Publică

în programul de investiții al municipiului Galați a fost inclusă modernizarea Grădinii Publice, parcarea aferenta acesteia și a fost reabilitată în zona taluzului.

Ulterior acestor lucrări a apărut necesitatea împrejmuirii laturilor din Nord-est și a zonei de Sud-Est Grădinii Publice.                            /'

Prin proiect se prevăd realizarea lucrărilor:

~ pe latura de Nord-Est și Est a terenului se va împrejmui cu gard din panouri bordurate tip Metro cu stâlpi metalici și fundație de beton;

- pe latura de Sud-Est, terenul se va împrejmui parțial cu un gard din panouri metalice cu soclu și stâlpi din beton armat identic cu cel existent.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției:     636.773 lei

din care C+M:           544.967 lei                ,  /

Capacități: - împrejmuire L=526,6oml

  • - înălțime gard-i,8om

-panou gard borduratL=2m

  • - modul gard din beton L-i,6om

  • - înălțime stâlp metalic h=i,8om

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local

e. •           #"

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

} OBIECTIV:

I Beneficiar: i Proiectant:

i

i

i


ÎMPREJMUIRE PARȚIALA TEREN

CONSILIU LOCAL GALAȚI

SC SUPERCON SRL


Jj\ ® S.C. SUPERCON S.R.L

SmBsOH      J17/412/1999


DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

ÎMPREJMUIRE PARȚIALA TEREN


Anejșa.Nr.5 j


Conform H.G. nr. 28 din 2008

Mr. crt.

Denumirea capitolelor sî subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

Mit euro

-î ■

■ • 2

3

■ 4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

î\i

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

b.o’oo

b;boc

1.2

Amenajarea terenului

d.boo

6,666

0,069

0,000

6,00c

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

b,ioo

6,022

0,024

0,124

6,62 c

0,100

6,022

6,024

6,124

0,028

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 .

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului

o.ooq

0,000

0,000

0,000

6,bOC

(TOTAL CAPITOLUL 2

0,000:

6,666

6,660

6,666

0,000

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,000(

0,000j

o.oooj

. 0,000:

6,660

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

o.șod

0,178

6,192

0,992

0,22c

3.3

Proiectare si inginerie

10,000]

2,222]

2,466|

12,400

2,756

3.4

Organizarea procedurilorde achiziție

o,bo6|

o,bbd|

6,o66j

6,666

6,60c

3.5

Consultanta

b,300|

0,067}

0,072]

0,372

0,08c

3.6

Asistenta tehnica

26,3iq

5,848|

6,316]

32,632

7,252

TOTAL CAPITOLUL 3

37,416|

8,315]

8,980|

46,396

10,311

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări

Active necorporale

____ . .n5jo66| o.ooc o,oo                          ”~6ooq ' o.ooc


0,00

0,00

439,389


0,001

6,001544,843


o,ooc

o,ooc

o,ooc

121,084


CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1 .

Organizare de șantier             *

o,ooo|

0,666

|       6,oo6|

p

o^obc

5.1.1

Lucrări de construcții

oTdoo|

0,000

o.oooj

0,000]

0,00c

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000]

6,666

b,doq

0,000]

0,00c

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,850]

1,300

1,404]

7,254)

1,612

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

30,77^

6,839

7,385]

38,156)

8.48C

TOTAL CAPITOLUL 5

36,621]

8,139

8,789]

45,4101

10,092

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar ■

6.1 (Pregătirea personalului de exploatare

I

o.ooq

6,000

o,ooq

0,000|

O,00C


■/ / y /• / /

/ /


DEVIZUL GENERAL: ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN

; 'j Ț"................'.............' J.7A • 1.............t',J.

’6.2 jProbetehnologice siteste                        j        O.OOCy       6,6661 .

j....... ItdtĂL CAPITOLUL6:.................................].............1..............6,q66f......... 0,000]

>F....."115125^ 123,2467 _ _


5 I

“oȚooot 6,6ooi

—.....


fOTĂEGENERAL? din care: C+M


Eirector General, g. C. Cretoiu


6 j

o^odoF

0,666]

——X-T


7

oîood 6,66 6

....

439,489    97,67lj,           m967ț ] «1,1^.

'

. i/■