Hotărârea nr. 319/2014

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Centrala termica Gradinita nr. 26"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 319 din 28.08.2014

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Centrală termică Grădinița nr. 26”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 359/22.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2014;

„ . Având-în-vedere expunerea demotive nr. 88678/27.08.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 88680/27.08.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin, (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Centrală termică Grădinița nr. 26”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,Anexa la HCL nr. 319/28.08.2014

Centrala termica Grădiniță nr.26

încălzirea la această grădiniță este asigurată prin intermediul unor sobe de teracotă pe lemne, iar apa calda menajeră este asigurată de la un boiler electric.

Clădirea are regim D+P, parterul este alcătuit din 3 săli de clasă, 4 holuri, 1 vestiar, 1 cabinet metodic, 2 grupuri sanitare, 2 spălătoare și o garderobă.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  montarea a două centrale de 24kw legate în cascadă;

  • -  realizarea instalației de încălzire și montarea de corpuri statice (radiatoare din aluminiu);

  • -  realizarea instalației de apă caldă;

  • -  realizarea instalației de utilizare gaze naturale.

PRINCIPALIIINDICATORITEHNICO-EC0NOMÎCI

  •  Valoarea totala a investiției: 78.851,12 lei

  •  din care C+M:        64.839,12 lei

• Capacitati: - 2 centrale termice de 24kw

- extindere rețea gaze L= 38m;

Anexam devizul general corespunzător lucrărilor de intervenții la obiectivul „Centrală termică Grădinița nr. 26”.


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție CENTRALATIERMICA GRADÎNrfA76-GMATI

'T; r\~,v!-x''-•••-• iVs7Wm-'■ 1 ■>*■-1 ■-■ X1 '-• ^*1 '-'■■??■ 'Ti'^T’“‘.XV•-1> •;'        ’

..........................i. .

1 EURO=| 4,4824 Îeî|crt."

1

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări

Lei

Euro

Lei       j

Lei      |

Euro

2

3

___i_J___5___)

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■BW

RiBBi

iiiMiaBB
- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

A. .../i. i

Chelț pt așig. utilităților necesare obiectivului         :

0,00

0,00

0,00 |

0,00 |

0,00

CAPITOLl

IL 3 - Cheltiiieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii de teferi (carte funciara)

1.000,00

223,09

240,00 1

‘ 1.240,00

276,64

3.2

Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

^111 ' a3

Proiectare și inginerie

8.800,00

1.963,23

2.112,00

10.912,00

2.434,41

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 '

3.5

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0^00 j

. 3.6

Asistență tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00. [
OLUL 4 - Cheituiell pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații                            ’ 1

52.289,61 ;

11.665,54

12.549,51

64.839,12

14.465,27

4.1.1

Instalație utilizare gaze naturale

2.839,61

633,50

681,51

3.521,12

785,54

4.1.2

Instalație încălzire

32.662,29

7.286,79

7.838,95

40.501,24

9.035,61

J J-1-3

Instalație alimentare apa rece CT+acm

2.605,01

581,16

625,20

3.230,21

720,64

^M14

Retea+bransament gaze (conf. tarif DISTRIGAZ)

14.182,70

3.164,09

3.403,85

17.586,55

3.923,47

^•1-5

Obiect 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

.     4.2.1

Obiect 1

0,00

I 0,00

!■ 0,00

0,00

o,oo

4.2.2

Obiect 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Obiect 3

0,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

4.2.4

Obiect 4

0,00

0,00 ’

0,00

0,00

0,00

4.2.5

Obiect 5

0,00

0,00 I 0,00

0,00 I 0,00

_ 4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale cu montaj

0,00

0,00 I 0,00

0,00

0,00

4.3.l|Obiect1

0,00

0,00 I 0,00

. 0,00 1 .0,00

4.3.2|Obiect2

0,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

4.3.3

Obiect 3

0,00

0,00

i 0,00

0,00 , -;

.0,00

__4.3.4

Obiect 4

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

? 0,00

r 4.3.5

Obiect 5

0,00

0,00

0,00

0,00 <

0,00 .

[       4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.5.1

Obiect 1

0,00

0,00

i 0,00

0,00

oToo


4.5.2|obiect2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5,3

Obiect 3

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.4

0biect4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<5.5

Obiect 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4-6

Activenecorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

11685^54

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.000,00 } 223,09

240,00

1.240,00

276,64

5.1.1

Constr. și instalații afer. organizării de șantier

0,00 j 0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00 I. 0,00

0,00 | 0,00

0,00

5.1.3

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit            I 0,00   |   0,00

0,00 1 0,00

0,00

•j- 6.1.4

Cheltuieli diverse și neprevăzute                   .. •. | 1.000,00 | 223,09

240,00 1 1.240,00

276,64


......., .... .......... —------:—------------

'APITOLUL 6’ - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la tiOfefjcr:

Pregătirea personalului de '   ‘

Probe tehnologice și teste
52.289,61


14.1Șfe;5l 15.281,51


11.665,54


12.549,51


  • 78.851.12

  • 64.839.12


14.465,27