Hotărârea nr. 316/2014

Modificarea si completarea HCL nr. 106/18.10.2012 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012 pentru obiectul de investitii "Reabilitare Viaduct Sidex - Etapa I"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 316 din 28.08.2014

pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 106/18.10.2012 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Viaduct Sidex-etapa I”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 352/19.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86498//19.08.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 86500/19.08.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;                                 , z

Având în vedere dispozițiile ort. 3, Ut. ”b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. V, alin. (4), lit. ”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba modificarea și completarea H.C.L: nr. 106/2012 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor propuse pentru anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Viaduct Sidex-etapa I”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Noii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea investiției : 1,877,290 lei

Din care C+M :    1,559,520 lei

Capacități::-ecran din micro piloti -62Oml

-refacere sfert de con-i8omp

-guri de scurgere -3 buc

-rețea canalizare-L=8oml, Dn 2oo~4oomm

-terasamente/umpluturi prin injectare beton- 72mp

-casiuri descărcare ape pe versant-68mp

-cămin liniștire pe intersecție casiuri -1 buc

Anexăm devizul general aferent acestui proiect de intervenții

Președinte de ședință, Monica Dascălu

2014 13:58 Sc Iptana Sa 0213121416                  page 4

DEVIZ GENERAL       Hi

REABILITARE VIADUCT SIDEX - LUCRĂRI URGEft^ E Faza proiectare: DAU          I J

in mHfet/mii euro la cursul 4.4097       ii

rad

in iul. 2014

Nr. crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Tara TVA) ITV1

24'

& [Valoare (Inclusiv ȚVAj

Mii lei | Mfieur© | jhj H

lei

| Mii tei

Mii auro l

1

2          X

3 I 4    | JiDj

I >

7

CAPI Cheli

ȚOLUL 1                                            H

:uîeli pentru obținerea sî amendarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.

•3

0.00

0.00

12

Amenajarea terenului

0.00

0.00

io.

El

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

7.00

1.59

i.

8.68

1.97

TCH7

«-CAPITOL 1

7-QD

1.59

■ i

iJ

8.68

1.97

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru astfiurarea utilitatîlor necesare obiectivului

TOTAL dAPiTOL 2                             |     0.00|     0.00| L|

0.

30|      0.00|      0.00

CAPITOLUL 3                                                         ; ii

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                             i -f

3.1

Studii de teren

14.00

3.17

/ în

3.

17.36

3.94

3.2

Taxe pentru obttaerea de avize, acorduri si autorizații

2.00

0.45

■ " I

:■ Ș!

0.

18

2.48

0.56

3.3

Proiectare si inginerie

49.00

11.11

;.h

H

re

60.76

13.78

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

6.50

1.47

J:

L

>6

8.06

1.83

3.5

Consultanta

10.00

227

/ii

2

10

12/10

2.81

3.6

Asistente tehnica

20.00

4.54

4.

to

24.80

5.62

TOTAL CAPITOL 3

101.50

23.02

/li

;>4.:

J6

125.86

28.54

CAPI Chel

ȚOLUL4 tufelî pentru investiția de baza

J

4.1

Construcții sl instalata

1220.00

276.66

ii! s

SȘJ

to

1512.80

343.06

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

iîi

pj

K)

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice st funcționale cu montaj

o;oo

* 0.00

■      li

1

Oj

10

0.00

0.00

4.4

Utilaje fiara montaj st echipamente de transport

0.00

0.00

... ! H

o.

»

0,00

0.00

4.5

. .                           "Xi-

Doten

0.00

0.00

: ii

o

io

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Ml

Q.

10

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1220.00

276.66

_

HOL

10

1512.80

343.06

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli                                                                       H

"T

i

5.1

Organizare de șantier

  • 5.1.1. Lucrări de constatei»

  • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizam șantierului

3129

7.10

i I

£

ii

38.80

8.80

30.68

6.96

®

38.04

8.63

0.61

0.14

•• y-r-

■ ’ 1

5

0.76

□.17

5.2

Comisioane, cute, taxe, costul credftuhâ

21.31

4.83

!. r

T

1

26.42

5.99

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

132.85

30.13

Hi

1

164.73

37.36

TOTAL CAPITOL 5

185.44

42.05

£i1

229.95

52.15

CAPITOLUL«             s                                   ;

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar           i i

i

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

f î 1

c.

EO

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

ii

c.

CO

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

i

C.

to

0.00

0.00

TOT Dini

M- GENERAL

1513.94

343.32

'* i

1(2.

35

187729

425.72

:areC+M               zZTV\

1257.68

28521

ii 1

JC1.

14

1559.52

353,68

LE&SL. r.\\                                      :: 1

DIRECTOR DM3Ejnira *                    SEFpj

Ing. D»1ltatofațn4      J                             tag.T

Wănasa/                  ?■!

/TÎ                                                                        |

EC

r