Hotărârea nr. 310/2014

Initierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Externe - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 310

din 28.08.2014

privind: inițierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 350/18.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85736/18.08.2014, a inițiatorului - ;; Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85738/18.08.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Se aprobă inițierea procedurii legale pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unui teren, în suprafață totală de 10.358 mp, amplasat în Galați, B-dul Dunărea, Nr. 63, identificat prin număr cadastral 18040, coordonate 1-38, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea unui drum de legătură între B-dul Dunărea și Strada V. Vâlcovici.

Art, 2 - Prevederile ort. 1 constituie cererea Consiliului Local al municipiului Galați, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei hotărâri de guvern;

Art. 3 - Cheltuielile ocazionate de lucrări conexe realizării drumului vor fi finanțate din fonduri de la bugetul local.

Art, 4 -La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea:

  • •  H.C.L. nr. 534/10.11.2005 privind acceptul trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor -Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a unui teren în suprafață de 4154,73 mp;

  • •  H.C.L. nr. 306/27.06.2013 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a unui teren situat în incinta

Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați, B~dul Dunărea, Nr. 63-

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

/ x

Radu Octavlan Kovacs