Hotărârea nr. 308/2014

Acordul Consiliului Local Galati pentru inchirierea prin licitatie publica a unor spatii temporar disponibile aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea unitatilor de invatamant

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 308 din 28.08.2014

privind: acordul Consiliului Local Galați pentru închirierea prin licitație publică a unor spații temporar disponibile aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea unităților de învățământ

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 347/07.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81702/07.08.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81704/07.08.2014, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitările: nr. 989/30.06.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 25, nr. 164/01.07.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 3, nr. 108/02.07.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 29, nr. 1889/02.07.2014 a Școlii Gimnaziale „Sfinții împărați”, nr. 229/01.07.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 16, nr. 138/01.07.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 18, nr. 2257/03.07.2014 a Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu”, nr. 127/04.07.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 33, nr. 901/04.07.2014 a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” și nr. 2319/16.07.2014 a Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numerele: 63736/30.06.2014, 73224/18.07.2014, 75994/25.07.2014,   65128/02.07.2014,   64970/02.07.2014,   67572/04.07.2014,

65808/03.07.2014, 67792/07.07.2014, 68414/07.07.2014, respectiv 72424/16.07.2014, precum și adresa nr. 53478/11.09.2014 a Ministerului Educației Naționale, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 120848/30.09.2013;

Ă

1

r1

r

/

1

■ 4

(


I

'-‘.4

fAvând în vedere dispozițiile art. 14, alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16, alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108 și art. 112, alin. (1), alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lil. „a”, corroborate cu cele ale art 123, alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică unor spații temporar disponibile aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea unităților de învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Prețul închirierii va porni de la tarifele minime stabilite conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/2011, cu modificările și completările ulterioare, indexate cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 3 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


               Contrasemnează,

Municipiului Galați,

- Radu Octafian Kovacs

HCL 308 doc.

!>f

*3 a 1

* j

is

Anexa la HCL nr. 308/28.08.2014

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elemente de identificare Adresa

Bunuri disponibile pentru închiriere

Suprafața m.p.

Activitatea ce se va desfășura în sala/terenul de sport închiriat

1.

Școala Gimnazială nr. 25

Str.Basarabiei nr.25

Sală de Sport

68,88

Activitate sportivă

2.

Școala Gimnazială nr. 3

B-dul Dunărea, nr. 60

Sală de Sport

1627,92

Activitate sportivă

3.

Școala Gimnazială nr. 29

Str. Strungarilor, nr. 3

Teren de Sport

924

Activitate sportivă

4.

Școala Gimnazială “Sfinții împărați”

Str. Siderurgiștilor, nr. 17

Sală de Sport

618

Activitate sportivă

5.

Școala Gimnazială nr. 16

Str. Arieșului, nr. 8

Sală de Sport

43,89

Activitate sportivă

6.

Școala Gimnazială nr. 18

Str. Av.V.Craiu nr.2

Teren de Sport

1068

Activitate sportivă

7-

Colegiul Național “Mihail Kogă Iniceanu ”

Str. Brăilei nr.iăiB

Sală de Sport

195,85

Activitate sportivă

8.

Școala Gimnazială nr. 33

Str. Dr. Petrini Galatz nr. 1

Sală de Sport

74,47

Activitate sportivă

9-

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”

Str. Traian Vuia nr. 22

Sală de Sport

842,10

Activitate sportivă

10. \

Liceul Teoretic “Mircea Eliade”

Milcov nr. 13

Sală de Sport\

594,41

Activitate   <

sportivă

11.

Liceul Teoretic “Mircea Eliade”

B-dul Milcov nr. 13

Teren de Sport

1160

Activitate sportivă