Hotărârea nr. 302/2014

Aprobarea tarifelor pentru activitatea de sortare in vederea reciclarii deseurilor de tip hartie, carton, folie, PET, HDPE, cutii aluminiu si sticla.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 302 din 31.07.2014

privind: aprobarea tarifelor pentru activitatea de sortare în vederea reciclării deșeurilor tip hârtie, carton, folie, PET, HDPE, cutii aluminiu și sticlă

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 326/26.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73924/22.07.2014 a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 73926/22.07.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 7455/13.06.2014 a Serviciului Public Ecosal, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58756/13.06.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (1), lit. ,j” din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”j” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 7 din Anexa la Ordinul nr. 109/2007, al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a", pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru activitatea de sortare în vederea reciclării

deșeurilor tip hârtie, carton, folie, PET, HDPE, cutii aluminiu și sticlă, astfel:

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

Lei/tona (fără TVA)

1.

Sortare deșeu hârtie

336,77

2.

Sortare deșeu carton

333,22

3-

Sortare deșeu PET

765,32

4-

Sortare deșeu HDPE

520,98

5-

Sortare deșeu folie                   .   _

341,97

6.

Sortare deșeu cutii de aluminiu

2.532,63

7-

Sortare deșeu sticla

75,22

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.