Hotărârea nr. 301/2014

Aprobarea tarifului pentru activitatea de compostare in vederea reciclarii deseurilor predominant vegetale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.301

din 31.07.2014

privind: aprobarea tarifului pentru activitatea de compostare în vederea reciclării deșeurilor predominant vegetale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 325/26.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73928/22.07.2014 a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 73930/22.07.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 7457/13.06.2014 a Serviciului Public Ecosal, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58754/13.06.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (1), lit. ,f” din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), Ut, ”j” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art, 6 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 7 din Anexa la Ordinul nr. 109/2007, al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă tariful pentru activitatea de compostare în vederea reciclării deșeurilor predominant vegetale, în valoare de 157,14 lei/tonă compost, inclusiv TVA;

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Optdvian Kovacs

HCL 301 doc.