Hotărârea nr. 300/2014

Modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Serviciul Public Ecosal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.300

din 31.07.2014

privind: modificarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/21.07.2014

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73932/22.07.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 73934/22.07.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 7447/13.06.2014 a Serviciului Public Ecosal Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58758/13.06.2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desjașurate de către Serviciul Public Ecosal Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1), lit. ”k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (3) și ale art. 7 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 ~ privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (2), lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 156/2008 - privind „stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați” la activitatea “Depozitarea controlată a deșeurilor municipale”, astfel:

  • - depozitarea controlată a deșeurilor produse de persoane fizice: 60,57 lei/1 fără TVA;

  • - depozitarea controlată a deșeurilor produse de persoane juridice: 27,53 lei/mc fără TVA.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.