Hotărârea nr. 3/2014

Aprobarea documentatie tehnico-economice - Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare conducta apa Str. Al. I. Cuza" si angajarea fondurilor pentru elaborarea proiectului tehnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3

din 30.01.2014

privind: aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 27/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7006/21.01.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7008/21.01.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza”;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. b, alin. (4), lit. d și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza”.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


ședință,


'ogatu


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 3/30.01.2014

Reabilitare conducta apa str Alexandru Ioan Cuza

Strada Alexandru Ioan Cuza este cuprinsă intre str Gării și str George Enescu și are lungimea de isoomL

In prezent strada dispune de rețea de apa , cu durata normata de funcționare depășită si nu mai prezintă siguranța in funcționare atât tehnic cât si paramentrilor fizico-chimici a apei potabile.

In condițiile de uzura avansata produse de vechimea de peste 30 ani a conductei de otel, cât si pozării in canal tehnic nevizitabil, se produc avarii repetate.

Acestea conduc la necesitatea si oportunitatea lucrărilor de reabilitare, realizarea lor cu prioritate, inaintea investițiilor pentru care sunt elaborate documentații de avizare a lucrărilor de intervenții . In aceasta zona nu au fost elaborate docunentatii tehnice si nu au fost realizate lucrări de investiții.

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de reabilitarea conductei ce constau in inocuirea rețelei existente din otel cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE Dn iiomm.

Totodată se vor inlocui toate branșamentele existente din otel cu PEHD Dn32-4O-63mm.

Pentru buna funcționare in exploatare se vor reface căminele de vane existente.

Pe traseul propus se va reface carosabilul si trotuarele.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -941,880 lei

din care C+ M           - 854,850 lei

Capacități: - Lungime strada isooml

-rețea apa Dn no, L=i350m, PEHD

-conducta de serviciu si branșamente apa rece Dn 63mm, PEHD, L=220ml

-branșamente apa rece Dn 40mm, PEHD, L=io ml

- branșamente apa rece Dn 32mm, PEHD, L=s6o ml

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursa de finanțare: buget local