Hotărârea nr. 296/2014

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli la municipiului Galati, trimestrul 2.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 296 din 31.07.2014

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2014, trimestrul 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/21.07.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68490/07.07.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68492/07.07.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privindfinanațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pentru trimestrul 2 al anului 2014, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții pentru trimestrul 2 al anului 2014, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului din credite interne pentru trimestrul 2 al anului 2014, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-Art. 4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea-la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2014

CREDITE TRIMESTRE 2014

REALIZAT 30,06,2014

A

B

C

D

E

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

00.01

351.719.000,00

202.465.000,00

218.379.198,00

2

VENIȚURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

283.322.000,00

139.439.000,00

152.374.017,00

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

347.638.000,00

199.902.000,00

216.537.987,00

4

A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

366.365.000,00

196.819.000,00

193.755.836,00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07)

00.04

145.321.000,00

77.571.000,00

71.560.848,00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

2.215.000,00

1.108.000,00

1.579.031,00

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.215.000,00

1.108.000,00

1.579.031,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2.215.000,00

1.108.000,00

1.579.031,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)

00.06

143.106.000,00

76.463.000,00

69.981.817,00

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

3.830.000,00

1.956.000,00

1.787.684,00

11

impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17.

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3.830.000,00

1.956.000,00

1.787.684,00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

139.276.000,00

74.507.000,00

68.194.133,00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.761.000,00

74.249.000,00

67.943.148,00

15

Hume alocate am cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor Innale

04.02.04

515.000,00

258.000,00

250.985,00

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0,00

0,00

0,00

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0,00

0,00

0,00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

60.292.000,00

33.672.000,00

36.645.193,00

22

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

60.292.000,00

33.672.000,00

36.645.193,00

23

Impozitul si taxa pe clădiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48.294.000,00

27.671.000,00

30.215.812,00

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

14.166.000,00

8.607.000,00

10.349.004,00

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01,02

34.128.000,00

19.064.000,00

19.866.808,00

. 26

impozitul.si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

.. «07,02.02.

8.271.000,00

4.137.000,00

5.115.074,00

27

Impozit pe teren pf

07.02.02.01

2.155.000,00

1.078.000,00

1.673.763,00

28

Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4.735.000,00

2.368.000,00

2.576.327,00

29

Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1.381.000,00

691.000,00

864.984,00

30

iaxe judiciare ae timbru, taxe ae timbru pentru activitetoa'notanaia si aitetaxe ae------

fimhri i

07.02.03

3.727.000,00

1.864.000,00

1.314.307,00

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (codi 1.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

160.752.000,00

85.576.000,00

85.549.795,00

33

Sume defalcate din TVA (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

140.697.000,00

75.546.000,00

74.147.000,00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

140.386.000,00

75.389.000,00

74.147.000,00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

311.000,00

157.000,00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor soortive din SDatiul rural

11.02.07

39

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

198.000,00

100.000,00

83.718,00

40

Taxe hoteliere

12.02.07

198.000,00

100.000,00

83.718,00

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

21.000,00

10.000,00

13.762,00

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

21.000,00

10.000,00

13.762,00

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

19.836.000,00

9.920.000,00

11.305.315,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15.150.000,00

7.576.000,00

9.394.996,00

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

9.208.000,00

4.604.000,00

6.000.193,00

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5.942.000,00

2.972.000,00

3.394.803,00

48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.359.000,00

2.180.000,00

1.667.618,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

327.000,00

164.000,00

242.701,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

53

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-18.727.000,00

3.083.000,00

22.782.151,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

20.278.000,00

10.242.000,00

10.923.371,00

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

20.278.000,00

10.242.000,00

10.923.371,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

481.000,00

242.000,00

423.264,00

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

19.427.000,00

9.814.000,00

10.500.107,00

58

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

370.000,00

186.000,00

59

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

370.000,00

186.000,00

60

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

61

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

62

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-39.005.000,00

-7.159.000,00

11.858.780,00

64

VeniturFdin prestări de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1.166.000,00

606.000,00

629.144,00

65

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

326.000,00

186,000,00

162.223,00

66

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intreti nerea copiilor in crese

33.02.10

139.000,00

70.000,00

58.408,00

67

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

692.000,00

346.000,00

369.203,00

68

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

69

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

33.02.27

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

9.000,00

4.000,00

39.310,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

72

Venituri din taxe administrative, eliberări permise ( cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.595.000,00

798.000,00

779.454,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.595.000,00

798.000,00

779.454,00

75

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

6.411.000,00

0,00

3.270.227,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.411.000,00

3.268.727,00

77

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

78

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

1.500,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

80

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

28.204.000,00

6.520.000,00

17.162.985,00

81

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

7.000,00

4.000,00

17.414,00

82

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

24.000,00

12.000,00

3.615,00

83

Taxe speciale

36.02.06

13.008.000,00

6.504.000,00

8.667.644,00

84

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

........ - ■

. ... _ .

—---------

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor

36.02.14

90.798,00

86

Alte venituri

36.02.50

15.165.000,00

7.584.000,00

8.383.514,00

87

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-76.381.000,00

-15.083.000,00

-9.983.030,00

88

Donații si sponsorizări

37.02.01

16.970,00

89

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-76.381.000,00

-15.083.000,00

-10.000.000,00

90

Aite transferuri voluntare

37.02.50

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursare împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40,02

0,00

0,00

0,00

93

Incaș din ramb împrumut pt inf unor instit și serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii

40.02.06

94

Incasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. și p.j.

40.02.07

95

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

96

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

97

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

98

IV. SUBVENȚII ( cod 00.18)

00.17

4.081.000,00

2.563.000,00

1.841.211,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)

00.18

4.081.000,00

2.563.000,00

1.841.211,00

100

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

4.081.000,00

2.563.000,00

1.841.211,00

101

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

4.081.000,00

2.563.000,00

1.841.211,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

105

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

| 106

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

107

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

397.000,00

227.000,00

7.430,00

108

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unit de asistenta medico-sociale

42.02.35

154.000,00

136.000,00

96.715,00

109

Subvenții din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

42.02.36

110

Subvenții de la bugetul de stat către B.L. pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

111

Subvenții de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

112

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3.530.000,00

2.200.000,00

1.737.066,00

113

Capitolele 42.02. si 45.02. nu au sume estimate

42.02.42

114

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

115

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

116

Subvenții de la bugetul de stat către bugetelor locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

-1-1-7-

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece.....................................

42.02.64

118

Subvenții de la aite administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

119

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

120

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a tortei de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

121

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

122

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situații de extrema dificultate

43.02.08

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la administr.centrala

43.02.20

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 2 la HCL nr. 296/31.07.2014

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

LEI

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2014

CREDITE TRIMESTRE

2014

REALIZAT

2014

%

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

351.719.000

209.213.000

193.260.524

92,38

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

19.112.000

11.155.000

9.761.983

87,51

Cheltuieli de personal

10

12.612.000

6.906.000

6.598.346

95,55

Bunuri si servicii

20

6.500.000

4.249.000

3.214.885

75,66

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

Alte transferuri

55

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate

85

-51.248

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

2.192.000

1.056.000

770.319

72,95

Cheltuieli de personal

10

1.332.000

674.000

610.286

90,55

Bunuri si servicii

20

460.000

382.000

160.528

42,02

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-495

Fond de rezerva

50

400.000

0

Fond de rezerva bugetara

50 04

400.000

0

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI ÎMPRUMUTURI

55.02

7.100.000

3.550.000

2.376.373

66,94

Bunuri si servicii

20

200.000

100.000

52.920

52,92

Dobânzi

30

6.900.000

3.450.000

2.911.670

84,40

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-588.217

4

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61.02

12.981.000

6.941.000

6.103.831

87,94

Cheltuieli de personal

10

181.000

106.000

98.638

93,05

Bunuri si servicii

20

420.000

221.000

80.294

36,33

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

12.380.000

6.614.000

5.924.899

89,58

5

INVATAMANT - TOTAL - -     . . . -- - - - -

65.02

139.128.000

78.720.000

•• ••• 78.198.085

99,34

Cheltuieli de personal

10 -

114.914.000

64.632.000

64.543.942

99,86

Bunuri si servicii

20

22.592.000

12.865.000

12.637.070

98,23

Asistenta sociala

57

600.000

306.000

286.755

93,71

Alte cheltuieli

59

1.022.000

917.000

836.198

91,19

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-105.880

6

SANATATE - TOTAL

66.02

9.289.000

5.401.000

5.082.699

94,11

Cheltuieli de personal

10

3.937.000

1.953.000

1.944.523

99,57

Bunuri si servicii

20

220.000

131.000

103.800

79,24

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

5.132.000

3.317.000

3.036.151

91,53

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-1.775

7

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.02

30.591.000

17.587.000

14.417.612

81,98

Bunuri si servicii

20

10.450.000

7.361.000

5.186.688

70,46

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

12.600.000

6.426.000

6.188.058

96,30

Alte transferuri

55

Alte cheltuieli

59

7.541.000

3.800.000

3.075.373

80,93

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-32.507

8

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

27.674.000

15.500.000

14.249.406

459

Cheltuieli de personal

10

9.526.000

4.960.000

4.810.306

96,98

Bunuri si servicii

20

5.181.000

3.061.000

2.602.802

85,03

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

2.918.000

2.251.000

1.909.280

84,82

Asistenta sociala

57

8.393.000

4.400.000

4.188.558

95,19

Alte acțiuni (fundații)

59

1.656.000

828.000

803.770

97,07

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-65.310

9

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

21.019.000

11.589.000

11.545.942

99,63

Cheltuieli de personal

10

77.000

39.000

33.264

85,29

Bunuri si servicii

20

20.062.000

11.000.000

10.994.017

99,95

Alte transferuri

55

880.000

550.000

550.000

100,00

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

-31.339’

. 10

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

24.982.000

16.671.000

13.961.179

83,75

Bunuri si servicii

20

16.125.000

12.135.000

10.549.479

86,93

Alte transferuri

55

3.381.000

1.798.000

785.000

43,66

Rambursări de credite

79

5.476.000

2.738.000

2.626.700

95,93

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

11

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

15.759.000

15.380.000

15.315.959

99,58

Subvenții

40

15.000.000

15.000.000

15.000.000

100,00

Rambursări de credite

79

759.000

380.000

315.959

83,15

12

TRANSPORTURI

84.02

41.892.000

25.663.000

21.477.136

83,69

Bunuri si servicii

20

8.432.000

5.253.000

2.747.136

52,30

Subvenții

40

24.000.000

14.000.000

14.000.000

100,00

Rambursări de credite

79

9.460.000

6.410.000

4.730.000

73,79

Președinte de ședință, Monica Dascălu

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 3 la HCL nr. 296/31.07.2014

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014- SECȚIUNEA DEZVOLTARE

LEI

Nr. cri.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2014

CREDITE TRIMESTRE 2014

REALIZAT

30,06,2014

A

B

C

D

E

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

101.498.000,00

34.335.000,00

33.110.295,00

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16)

48.02

1.125.000,00

566.000,00

16.406.648,00

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

76.979.000,00

15.383.000,00

10.220.515,00

4

A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00J0

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0,00

0,00

0,00

7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii din spațiul rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

76.979.000,00

15.383.000,00

10.220.515,00

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02)

00.14

76.979.000,00

15.383.000,00

10.220.515,00

10

Diverse venituri (36.02.07)

36.02

598.000,00

300.000,00

220.515,00

11

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

598.000,00

300.000,00

220.515,00

12

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (37.02.04)

37.02

76.381.000,00

15.083.000,00

10.000.000,00

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

76.381.000,00

15.083.000,00

10.000.000,00

14

II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)

00.15

527.000,00

266.000,00

1.643.133,00

15

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

527.000,00

266.000,00

1.643.133,00

16

Venituri din valorificarea unor bunuri ale Instituțiilor publice

39.02.01

103.000,00

52.000,00

80.814,00

17

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

122.000,00

62.000,00

44.008,00

18

Venituri din privatizare

39.02.04

19

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

32.000,00

16.000,00

1.377.195,00

Depozite-speciafe pentru construcții de locuințe                             • -   ---

-^39:0^10'

-    270.000;00

-   136.000,00

141.116,00

21

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

14.543.000,00

22

Incasari din rambursare imprumuturllor acordate ( cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0,00

0,00

14.543.000,00

23

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0,00

1 0,00

3.400.000,00

24

sume ain excedentul anului precedent pentru tinantarea cheltuielilor secțiunii de riAzvoltare

40.02.14

0,00

0,00

11.143.000,00

25

IV. SUBVENȚII (00.18)

00.17

6.059.000,00

3.035.000,00

2.253.764,00

26

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (42.02)

00.18

6.059.000,00

3.035.000,00

2.253.764,00

27

Subvenții de Ia bugetul de stat (00.19)

42.02

6.059.000,00

3.035.000,00

2.253.764,00

28

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

6.059.000,00

3.035.000,00

2.253.764,00

29

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

30

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0,00

0,00

0,00

31

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0,00

0,00

0,00

32

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

33

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0,00

0,00

0,00

34

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD

42.02.07

0,00

0,00

0,00

35

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0,00

0,00

0,00

36

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0,00

0,00

0,00

37

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0,00

0,00

0,00

38

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0,00

0,00

0,00

39

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02.10

0,00

0,00

0,00

40

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

41

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

42

Subvenții pentru finanțarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

0,00

0,00

0,00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

44

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate       ...... .....

42.02.16.02

. ...... o,on.

. .. .„ . 0,00.

..... 0,00

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

47

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

48

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

49

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

50

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

51

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

52

«suuvunpi Ldue uugetwe luuaie peimu iiiian^aiea piuyiamuiui 11 lumai luai ue asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin

42.02.19

0,00

0,00

0,00

53

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

6.059.000,00

3.035.000,00

2.253.764,00

54

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

17.933.000,00

15.651.000,00

4.449.883,00

55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03

45.02.01

15.110.000,00

13.269.000,00

4.351.070,00

56

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

10.102.000,00

8.765.000,00

8.165,00

57

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.01.02

5.008.000,00

4.504.000,00

4.342.905,00

58

prefinantare

45.02.01.03

59

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

2.003.000,00

1.562.000,00

98.813,00

-sume.primite in contul plăților efectuate in.anul curent                 .

^45JD2J)2.01 ,

■, ^-1.172.000,00

1.146...000,00

61

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.02.02

831.000,00

416.000,00

98.813,00

62

prefinantare

45.02.02.03

63

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

64

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

65

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

66

prefinantare

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

67

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.0

45.02.04

0,00

0,00

0,00

68

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.04.01

0,00

0,00

0,00

69

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.04.02

0,00

0,00

0,00

70

prefinantare

45.02.04.03

0,00

0,00

0,00

71

Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

820.000,00

820.000,00

0,00

72

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

820.000,00

820.000,00

0,00

73

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.05.02

0,00

0,00

0,00

74

prefinantare

45.02.05.03

0,00

0,00

0,00

75

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02

45.02.07

0,00

0,00

0,00

76

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

0,00

0,00

0,00

77

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.07.02

0,00

0,00

0,00

78

prefinantare

45.02.07.03

0,00

0,00

0,00

79

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03

45.02.08

0,00

0,00

0,00

80

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.01

81

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.08.02

82

prefinantare

45.02.08.03

83

programe comunitare nrianiaie in perioaoa zuu/-zu’i j iak m 4C     M fc       dcmi

45.02.15

0,00

0,00

0,00

84

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

0,00

0,00

0,00

85

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.15.02

0,00

0,00

0,00

86

prefinantare

45.02.15.03

0,00

0,00

0,00

87

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03

45.02.16

0,00

0,00

0,00

88

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

0,00

89

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.16.02

0,00

0,00

0,00

90

prefinantare

45.02.16.03

0,00

0,00

0,00

91

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03

45.02.17

0,00

0,00

0,00

92

sume primite In contul plăților efectuate in anul curent

45.02.17.01

0,00

0,00

0,00

93

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.17.02

0,00

0,00

0,00

94

prefinantare

45.02.17.03

0,00

0,00

0,00

95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03

45.02.18

.......0,00

...... 0,00

0,00

96

sume primite In contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

0,00

0,00

0,00

97

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.18.02

0,00

0,00

0,00

98

prefinantare

45.02.18.03

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință,

I                                              J                     J ’

Monica Dascălu

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 4 la HCL nr. 296/31.07.2014

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE


Președi^t


LEI

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2014

CREDITE TRIMESTRE

2014

REALIZAT

2014

%

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

149.822.000

77.075.000

27.527.976

35,72

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

8.341.000

4.450.000

785.633

17,65

Cheltuieli de capital

71

8.341.000

4.450.000

787.966

17,71

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-2.333

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

132.000

132.000

3.768

2,85

Cheltuieli de capital

71

132.000

132.000

3.768

2,85

3

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61.02

3.223.000

1.916.000

26.992

1,41

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.350.000

734.000

26.992

0,00

Cheltuieli de capital

71

1.873.000

1.182.000

0

0,00

4

INVATAMANT - TOTAL

65.02

18.809.000

11.730.000

2.399.040

20,45

Proiecte FEN

56

3.555.000

3.217.000

549.931

17,09

Cheltuieli de capital

71

15.254.000

8.513.000

1.849.109

21,72

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

0,00

5

SANATATE - TOTAL

66.02

4.639.000

2.680.000

850.136

31,72

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

3.749.000

1.790.000

808.246

45,15

Cheltuieli de capital

71

890.000

890.000

41.890

4,71

6

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.02

15.373.000

9.867.000

2.547.713

25,82

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

2.501.000

1.343.000

431.091

32,10

Proiecte FEN

56

824.000

824.000

354.330

43,00

Cheltuieli de capital

71

12.048.000

7.700.000

1.762.329

22,89

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-37

7

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA-TOTAL

68.02

5.506.000

4.030.000

1.781.382

44,20

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

691.000

656.000

640.230

97,60

Proiecte FEN

56

4.474.000

3.033.000

1.037.849

34,22

Cheltuieli de capital

71

341.000

341.000

103.303

30,29

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

29.383.000

13.657.000

9.247.551

67,71

Proiecte FEN

56

440.000

440.000

129.362

29,40

Cheltuieli de capital

71

28.943.000

13.217.000

9.119.574

69,00

Active financiare

72

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-1.385

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

15.820.000

9.653.000

5.684.994

58,89

Alte transferuri

55

0,00

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

15.820.000

9.653.000

5.684.994

58,89

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

4.100.000

2.100.000

499.417

Cheltuieli de capital

71

4.100.000

2.100.000

499.417

Active financiare

72

0,00

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

0,00

11

TRANSPORTURI

84.02

44.496.000

16.860.000

3.701.350

21,95

Proiecte FEN

56

7.370.000

7.370.000

1.387.087

18,82

Cheltuieli de capital

71

37.126.000

9.490.000

2.314.263

24,39

- Plăti efect în anii preced recuperate

85

0,00

12

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

0

0

0,00

Cheltuieli de capital

--ZUi

; 0

1

MUNICIPIUL GALAȚI

Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții

- VENITURI

ANEXA 5

Secțiunea Funcționale                                              Ta data 30

06.2014

la HCL nr. 296/31.07.20

Prevederi

Prevederi

încasări'

Procent

Denumirea indicatorilor

' Cod

inițiale

definitive

realizate .

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

126,610,000

75,475,000

6

4,589,744

85.58

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

93,580,000

55,192,000

4

7,531,358

86.12

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 0Q.13+00.14)

00.12

93,580,000

55,192,000

4

7,531,358

86.12

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,260,000

785,000

513,981

65.48

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,260,000

785,000

513,981

65.48

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

1,260,000

785,000

513,981

65.48

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

92,320,000

54,407,000

4

7,017,377

86.42

Venituri din prestări de servicii st alte activitati (cod

33.10

93,200,000

54,824,000

47,211,060

86.11

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10,17+33.10.19+33.10.21+33,1030 la33.1032+33.10.50)

Taxe si alte venituri in invatamant                                                                          i

33.10.05

5,116,000

3,747,000

2,709,651

7232

Venituri din prest?ri de servicii

33.10,08

38,219,000

23,220,000

16,315,332

70.26

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,332,000

661,000

601,154

90.95

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33,10,14

2,385,000

1,690,000

1,233,183

72.97

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa                                1

33.10.16

161,000

89,000

44,965

50.52

Venituri din cercetare

33.1030

26,000

26,000

25,266

97.18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

50,000

32,000

11,737

36.68

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33,10.21

39,106,000

22,167,000

22,880,196

103.22

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate de la bugetul de stat        ț

33.10.30

4,058,000

2,082,000

2,627,952

126.22

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sănătate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiî

33.I0.3L

1,067,000

262.000

119,810

45.73

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.1050

1,680,000

848,000

641,814

75.69

Amenzi, penalități si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

30,000

16,000

18,061

112.88

Alte amenzi, penali tati si confiscări

35.10.50

30,000

16,000

18,061

112.88

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

73,000

39,000

28,981

7431

Alte venituri

36.10.50

73,000

39,000

28,981

74.31

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

-983,000

-472,000

-240,725

51.00

Donații si sponsorizări

37.10.01   -

0

0

9,275

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37,10,03

-983,000

-472,000

-250,000

52.97

l

1

MUNICIPIUL GALAȚI

Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții - VENII'ORI

Secțiunea Funcționare                                                la data 3 00 52014

Pag. 2 din 2

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasați

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

IV. SUBVENȚII (cod 00.19)

00,17

33,030,000

20,283,000

17,058,386

84.10

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALB ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

33,030,000

20,283,000

17,058,386

84.10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43,10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

33,030,000

20,283,000

17,058,386

84.10

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

28,080,000

16,833,000

14,118,950

83.88

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curenta din domeniul sanaiatii

43.10.10

4,950,000

3,450,000

2,939,436

8520

30.10.05.30

1,260,000

785,000

10,028

1.28

Președinte de ședință, Monica Dascălu

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 5

IaHCL nr. 296/31.07.2014

Cantul da execuție al bugetului de venituri proprii si aubventii_aheltuieli

Secțiunea Funcționare


la data 30.06.2014


Ordonator/Denumire indicator

Credite bugetare

Pr. realiz

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

50.10

138,118,000

86,983,000

67,689,731

77,82

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

£1.10

12,420,000

7,241,000

5,921,400

81.78

01. CHELTUIELI CURENTE

D]

12,420,000

7,241,000

5,921,400

81.78

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

' ’ 7,704,000 ’

' '      4,432,000

.....4,095,616

92.41

TITLUL II. BUNURI SI-SERVICH

20

4,716,000

2,809,000

1,825,784

'65.00

INVATAMANT

65.10

. 9,069,000

6,419,000

4,409,009

68.69

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,068,000

6,419,000

4,409,009

68.69

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

. 288,000

203,000

59,216

29.17

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII

20

8,780,000 ‘

6,216,000

4,349,793

6918

Sanatate

66.10

54,994,000

33,361,000

27,036,403

81.04

01. CHELTUIELI CURENTE

01

54,994,000

33,361,000

27,036,403

81.04

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,857,000

19,734,000

17,085,537

86,58

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

22,137,000

13,500,000 ■

9,853,597

72.99

TITLUL K. ALTE CHELTUIELI

59

0

127,000

97,269

76.59

Cultura, reoraere si religie

67.10

13,861,000

7,817,000

6,468,340

82.75

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,861,000

7,817,000

6,468,340

82.75

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,231,000

2,534,000

2,108,813

83.22

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

5,450,000

3,018,000

2,282,551

75.63

TITLUL K. ALTE CHELTUIELI

59

4,180,000

2,265,000

2,076,976

91.70

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,250,000

2,981,000

2,436,080

81,72

OL CHELTUIELI CURENTE

01

4,250,000

2,981,000

2,436,080

81.72

TITLU 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,535,000

1,500,000

1,247,756

83.18

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII

20

1,715,000

1,481,000

1,188,324

80.24

Locuințe, servicii' si dezvoltare publica

70.10

1,381,000

815,000

716,943

87.97

OL CHELTUIELI CURENTE .

di

1,381,000

815,000

716,943

87.97

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

84,000

64,000

60,580

94.66

TITLUL R. BUNURI SI SERVICE

20 “

1,297,000*

" ' ' ' 751,000"

'    ' ..... 656,363

87.40

Protecția mediului

74,10

27,162,000

19,908,000

13,550,882

68.07

OL CHELTUIELI CURENTE

01

27,162,000

19,908,000

13,550,882

68.07

TITLU L CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,974,000'

3,339,000

2,844,830

85.20

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

22,188,000

16,569,000

10,706,052

64.61

Transporturi

84.10

13,820,000

7,778,000

6,604,485

84.91

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,820,000

7,778,000

6,604,485

84.91

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

332,000

218,000

151,457

69.48

“TITLUL IL BUNURI SI SERVICII

20

13,488,000

7,560,000

6,453,028

85.36

Alte acțiuni economice

87.10

1,162,000

663,000

546,189

82,38

OL CHELTUIELI CURENTE

01

1,162,000

663,000

546,189

82.38

TITLU I, CHELTUIELTDE PERSONAL

10

612,000

374,000

344,350

92.07

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

550,000

289,000

201,839

69.84

Președinte de ședințăy. Monica D;


MUNICIPIUL GALAȚI


Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții - VENITURI


ANEXA 7

la HCL nr. 296/31.07.2014


Secțiunea Dezvoltare


Ia data 3o.os.2014

l

Denumirea indicatorilor

Cod

inițiale

definitive

realizate

Procent

A

E

1

2

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)                      4

00.01

13,493,000

10,947,000

2,518,723

23.01

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

983,000

472,000

250,000

52.97

C.' VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00-14)

00.12

983,000

472,000

250,000

52.97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

983,000

472,000

250,000

52.97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37,10.50)                    ,

37.10

983,000

472,000         i

250,000

52.97

Vărs aminte din secțiunea de funcționara

37.10.04

983,000

472,000

250,000

52.97

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12,510,000

10,475,000

2,268,723

21.66

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10]

00.18

12,510,000

10,475,000      2,268,723

21.66

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

8,291,000

6,906,000

1,906,561

27.61

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul aanatatii

43.10.14

3,749,000

3,040,000

808,246

26.59

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

4,542,000

3,866,000

1,098,315

28.41

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cad 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45,10,17+45.10.18)

45.10

4,219,000

3,569,000

362,162

10.15

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01,01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

3,853,000

3,353,000

303,474

9.05

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.01

3,853,000

3,353,000

. 0

0.00

Sume primite in centul plăților efectuate in anii anteriori                                                         i

45.10.01.02

0

0

303,474

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatf eod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

366,000

216,000

58,688

27.17

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10 08.01

366,000

216,000

0

0.00

Suma primite in contul plăților efectuate in anii anteriori                                                         |'

45.10.08.02

0

58,688

0.00


municipiul galați

Contul de execuție al bugetului de venituri proprii

si subvenții

i

Anexa B

IaHCLnr. 296/31.07.

-lei -

Secțiunea Dezvoltase

la data30.06.201

credite bugetare

Pr. realiz.

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

' i'o tal cnelcuieli

-----bo.to--------

13,U95,UOO

11,049,000

2,492,584

22.56'

"UEGJXfuii-SI siGUMSMA-TSAIlUKALfi

-----6T7I0---------

l,3hU7W0'

734,000

26,992

3T6B

CHELTUIELI Dl'i CAPITAL

~~   70------------

------1,350,000

734,UUO

26,992

3,68

111LULX. AC11VE NEHNANCIARE

71--------

-----1^50,UOU

734,11(10

26,992'

3758

“IKVATAMANT         '    ;                         :--------

-----65.10---------

----111,000 ' “

84,000

34,702

41.31

CHELI U1BL1 DE CAPITAL

70

ttuodu

84.UUU

34,702“

3T5I

TITLUL X. ACTIVE nEFINANUIARE

-------TI----------------

------rnjioo

ts4,uud

34,702"'

4T37

sanatate    '

66. iu

5/793,000

476137000

8UB/246"'

-L / ,

u i. utiisjj j umirfi dJKisw ui

------D1------------

.....1,953,000

1,433,tiuit

—...... ' 0

tron

TITLUL VlU'.fKUffiCTE CU FINANȚARE DIN FUNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

-------55--------------

T,y5T,UUD

i,453;ouu

IT"

(H)0

CHELTUIELI DE'CAPiTAL'

70 "

3,84U,(J00—

3,160,000 .....

808*245 '

T538

TITLUL X. ACTIVE NEhlNaNcIaKE                ~~    ~

---n--------

"3,840,000—

----- 3,160,1)00

808,246

2538

cultura, recrease ax religie

-----67.10 --------

2,55U,UIJU

2,500,000

476,946

19.08

1

cheltuieli DE CAPITAL

-----Tțj—---

----2,55OJJUD—

~~   2,500,000

476 940

I9JJ8

illLULX. ACTIVE NEMNANC1AKE

--

----2,550,000—

”--- 2,500,001)—

476,y4t>

TTD8

Asigurări si asistenta sociala

-----5STTD---------

~2,09I7UUU—

—2,556,000--

-----9167949

3s. tf /

Ui. CHELTUIELI CURENTE                              ~

-------tn-----------------

----1,900,DUO—

-----2,400,000—

761,588

31.73

TITLUL VEL PJWIEUTE'CU FINANȚARE DIN FUNDURTEXTERNE NERAMBURSABILE

-------55---------------

----1,9110,000

------27400,000

761,588

31.73

CHELI U1EL1 DE CAPII AL

------?0--------------

-----rJTȚUOU—

-      156,UUO

155,3’5'7“

—9939

TITLUL X. ACTIVE N'EFINANUIARE                      ~~

--------71-----------------

---WJtro—

------156,000—

----------155,361

99.59

Protecția mediului                          :--------

-----74.10----------

1,118,000--

----4907000

-----175,627

3E7R4

U1T țJilBL L U 1£jLL C UKiilM 1H

01

------468,«OU

318,U(K)

----------83,233 "

- 26.80

Ti iLul Vili. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FUNDURI EXTERNE" NERAMBURSABILE

------56--------------

------468,DUD---

---3WU0—

S7233-

Lib.lSU

CHELTUIELI DE CAPITAL                          ~

-----70---------------

650,000

172,000

----------90,394

5235

TULUL X. ACTIVE NEtlNANClARE                ~

-------yj----------------

65IL0UD

------17Z,WJ

90594“

—57755

Alte acțiuni economice                    ~

“---y73țJ---------

----82/000---

--72,000--

-----53,122“

"73'770

— ■

LJHELi^iiisEiDE CAPU-Alt J      ~ '    *»■•**•       ,

70 -    ..       ....

—  72.0UU

337'1'22'

73.73

Titlul x. ACTIVE NEF1NANC1AKE

71

sz/otro

--

53,122

73.78

Președinte de ședință,

Anexa 9 la HCL nr. 296/31.


07.2014


MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2014

LEI

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2014

BUGET trimestre 2014

RE)

\LIZAT

>014

%

2014

TOTAL

20.119.000

7.100.000

21.780

0,31

0,31

1

TRANSPORTURI

84.07

20.119.000

7.100.000

21.780

- Active nefinanciare

71

20.119.000

7.100.000

21.780

0,31

Președinte de ședință, Monica Dascălu