Hotărârea nr. 293/2014

Acordul Consiliului local al municipiului Galati pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 15290mp, situat in Galati, Str. Prutului nr. 17, in 3 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 293

din 31.07.2014

privind: acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 15290 mp, situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 17, în 3 loturi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 341/23.07.2014

Consiliul local al Municipiului Galați întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74126/22.07.2014 a Primarului municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74128/22.07.2014 a Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 116/02.03.2010 privind atribuirea în proprietate publică a municipiului Galați a suprafeței de 15290 mp teren intravilan situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 17, precum și referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 37245/29.05.2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 534/11.12.2013 privind vânzarea terenului cu suprafața de 2259,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Calea Prutului nr. 17, către S.C. RARICOM S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 15290 mp, situat în Galați, Str. Calea Prutului nr. 17, în 3 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 2259 mp situat în str. Calea Prutului nr. 17, având numărul cadastral 119300 va constitui Lot 1 (teren ce face obiectul H.C.L. nr. 534/11.12.2013)

  • •  Teren în suprafață de 12587 mp situat în str. Calea Prutului nr. 17, având numărul cadastral 119301 va constitui Lot 2

  • •  Teren în suprafață de 444 mp situat în str. Calea Prutului nr. 17, având numărul cadastral 119302 va constitui Lot 3 (deținut cu contract de închiriere nr. 27686/01.01.2012 de către S.C. GERMAIMPEXS.R.L.)

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


t Contrasemnează, Secretarul MuniAiului Galați, Radu Octapian Kovacs

țow,-:


Anexa la HCLnr. 293/31.07.2014 " .


PROPUNERE -DEZMEMBRARE

Scar

a 1 :1000

Nr Cadasfra

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

103197

S î15290n>p <

Mun. Calat»; Sfr. Calea Prutului nr. 17

Cartea Funciara nr. |    10B197

| IMF|      Cala/Î


■   ; / ZI L0T1=22Ș9mp

LQT2=12S87mp

■■ , 1 \ .X I L0T3=iiimp

'          L0.Ț7 sî LOT’3 vor avea acces prin Lat2 -.

443400


Președinte de ședință,
WVWMKCOMDMAtt

*•

HorălXi

citiri

J

24

4433SCJM

7406» 3S

1

ÎS

iUMW

?uo».

3

unnei

WM3J5S)

76

HH09477

tÎKSwm

4

HM6&K5

17

4 «413.9#

ItWSf.SH

5

H33I7M1

MM PIS

u

740O51.S15

i

nnmat

74M7AWJ

10

«3413J24

7I«S).3»

7

«IN 7*51

»

443411411

71 «13.900

a

Mimat

14O174W

31

U3«04t2

140113.514

9

«niuis

wmtin

»

443K1.H4

WHU.34S

10

4413KH4

naist tw

n

4433(3.143

mu

II

WillM

wm.m

14'

Uîltt.W

iietr«..in

n

44H0M34

3S

AUtfttît

WHAI

a

443304H

tmut

K

44M0U93

140051431

n

«mm

notam

■W

M.NM.W

T40«*541

J5

nnnm

imitai

MNOt.MO

140451531

0

mihu»

nwnm

:■»■

taenw

140051515'

ff-

MUti.en

KMtH

.«■

.4*j»9.ni

MOK.ai

tf

MSU0SU

W«3lWt

UJJH.VU

34O0H.40

uSm.m

wewisj

ttt.

U33H441

NMH.M4

■30

taunai

MM1M»

■a-

H3U4M1

140041076

it

cunVm

«Wl«

.«334445

140H7J}!

31

l'KOWftF

ii

«3» «4

T4«nN4

a

Mnu.iti

MHîlW

«Mila»

SotlOMI
- -.4433110


NOTA Canstfuctile edificate pe acest teren ca,G7. GB, C9, C10. C11, C12, C13, C14, nu fac obiectul aceetel luaari.


Urnit ele au fost incitate.de proprietar si maturate in prezenta iul.


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala [înainte ge dezlipire)

. Situația viitoare

■ (Dapd dwlțwra}

Nr. U„Cjid.M

.w

ca ? adori* da

Oetcrlerea imobilului

Suprtf finnJ

W.*

Cescrisrw Imobilului

10B197

15290

CC

Teren Curii construcții

2259

CC

Lot 1-Teren Curți foni truc Hi

12507

CC

Lot Z-Teren Curii conslrurtii

44i.

.......ce

Lut î-Teren Curți rorjitrarlli

Total

G29Q


.5» centima țupraf. «fin măsurători si ~ : introducerea imobilului <n baza gt g»te ■ Semnaturi) si stampila BCPJ


■ ' V

------2014


AvknTi..........-------------------

Swrafa/a loiala mnșurita* fiarome Swa/a»cWact»B7Wn>ff.,