Hotărârea nr. 290/2014

Aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 290 din 31.07.2014

privind: aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 41/22.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 144178/29.11.2013, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 140292/25.11.2013 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Regulamentul privind publicitatea stradală în municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 208/2012 privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Galați, se abrogă.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octcwian Kovacs

Anexa la HCL nr. 290/31.07.2014

REGULAMENT

PRIVIND PUBLICITATEA STRADALA IN MUNICIPIUL GALAȚI

CUPRINS

Capitolul I - Prevederi generale

Capitolul II - Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

Capitolul III - Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Capitolul IV - Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Capitolul V - Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

Capitolul V a) - Reguli generale privind amplasarea firmelor

Capitolul V b) - Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicității luminoase

Capitolul V c) - Reguli generale privind amplasarea panourilor mobile

Capitolul V d) - Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Capitolul V e) - Reguli generale privind amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare

Capitolul V f) - Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Capitolul V g) - Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale

Capitolul V h) - Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speciale

Capitolul Vi) - Reguli generale privind amplasarea afișelor publicitare si a anunțurilor de mica publicitate

Capitolul V j) - Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în comun

Capitolul VI - Sancțiuni

Capitolul VH - Reglementari fiscale

Capitolul VUI - Dispoziții finale

Capitolul I - Prevederi generale

Art. 1 - Activitatea de reclama si publicitate respecta prevederile Legii nr. 504/2002 privind audiovizualul si Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, actualizate.

Art. 2 - Prezentul Regulament abroga "Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Galați”, aprobat prin HCL nr. 208/20.12.2012 si este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, precum si cu respectarea legislației cuprinse in Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art. 3 — (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc: condițiile pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea mijloacelor de publicitate, zonele de publicitate (restrânsă si lărgită), amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate in municipiul Galați, respectiv drepturile și obligațiile care revin proprietarilor/ beneficiarilor acestora.

 • (2) Procedura de autorizare, amplasare si desființare a mijloacelor publicitare este reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, respectiv prin Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. (art. 4, alin. (1) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (3) Se vor emite certificate de urbanism favorabile numai pentru zonele in care este permisa amplasarea mijloacelor de publicitate.

 • (4) Autorizația de construire se poate solicita numai după obținerea dreptului de execuție a lucrărilor de construcții.

Art. 4—(1) Autoritatea competenta pentru autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului Galați este primarul municipiului Galați, conform prevederilor art. 4, litera (b) din Legea 50/1991 republicata, cu completările si modificările ulterioare.

 • (2) Primarul municipiului Galați și organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului Galați și să aplice sancțiunile prevăzute de Legea nr. 185/25.06.2013.

 • (3) Amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Galați se poate face numai cu respectarea zonelor, restricțiilor, tipologiilor si condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 5 - în înțelesul prezentului Regulament si a Legii nr. 185/25.06.2013, termenii și expresiile utilizate se definesc conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Capitolul II - Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 6 - (1) Aprobarea executării lucrărilor de construcții, respectiv aprobarea amplasării mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului Galați se realizează prin emiterea autorizației de construire, eliberata în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata, sau pe baza de aviz pentru amplasare temporară, emis în condițiile prezentului Regulament, denumit aviz conform Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

Art. 7 - (1) La emiterea autorizației de construire se vor respecta normele stabilite prin Regulamentul Local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Galați, respectiv prin documentațiile de urbanism aprobate, in vigoare la data solicitării. Conținutul documentației pentru obținerea certificatului de urbanism, respectiv pentru obținerea autorizației de construire este prezentat in Anexa 6 la Regulament.

(2) La emiterea autorizației de construire, emitentul va include in mod obligatoriu precizări privind obligațiile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizări privind termenul de eliberare necondiționata a terenului ocupat (vezi art, 52 alin. (1) din prezentul Regulament), (art. 4, alin. (2) din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 8 - (1) La expirarea termenului de încetare a funcționarii mijlocului de publicitate autorizat (prevăzut la alin. (2), art. 7, proprietarul constructiei-suport de publicitate are obligația desființării mijlocului de publicitate si aducerii imobilului la starea inițiala, in termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcționarii mijlocului de publicitate autorizat.

 • (2) In situația in care, proprietarul constructiei-suport de publicitate nu a îndeplinit obligațiile si termenul prevăzute la alin. (1), primarul dispune desființarea mijlocului de publicitate pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care acesta este amplasat, fara emiterea unei autorizații de desființare si fara sesizarea instanțelor judecătorești, pe cheltuiala proprietarului construcției si recuperata ulterior de la acesta, in condițiile legii.

 • (3) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) poate fi declansata din oficiu de către primar, Inspectoratul de Stat in Construcții sau la solicitarea deținătorului legal al terenului.

 • (4) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligația de a lua masurile necesare pentru întreținerea si repararea acestora, ori de cate ori este necesar, (art. 5 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 9 “ (1) Pentru mijloacele de publicitate care nu necesita fundații, indiferent de categoria de proprietate pe care sunt amplasate si care sunt utilizate în cadrul unor campanii publicitare (afișe, postere, mesh-uri, standuri publicitare si altele asemenea) folosite ca purtător de mesaj și/sau activități de promovare pe termen scurt, ce nu depășește 30 de zile (festivaluri, târguri, expoziții, lansari de produse, distribuiri de mostre si tipărituri, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic, sportiv si altele asemenea), în condițiile prezentului Regulament autoritatea administrației publice locale, la cererea solicitantilor, poate emite aviz pentru publicitate temporară, (art. 6 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Avizul pentru publicitate temporară prevăzut la alin.(l) are o perioada de valabilitate de maximum 30 de zile ce poate fi prelungita o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata inițial, formulata cu cel puțin 5 zile înaintea expirării termenului acestuia, (art. 7 din Legea nr. 185/25.06.2013) Autoritatea administrației publice locale emite aviz pentru publicitate temporara si pentru activitățile promotionale folosite in cadrul campaniilor electorale

 • (3) In Anexa 3 este specificat conținutul documentației necesare obținerii avizului pentru publicitate temporara pentru activitati promotionale, documentația va fi insotita de o cerere tip completata de beneficiar (Anexa 4) iar formularul utilizat este conform Anexei 7.

 • (4) Documentația necesara prelungirii avizului pentru publicitate temporară pentru activitati promotionale consta dintr-o cerere completata de beneficiar (Anexa 5) si avizul inițial in original.

 • (5) Avizul pentru publicitate temporară se redactează in baza cererii si a documentației depuse (conform Anexei 3 la prezentul Regulament), in deplina concordanta cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate si prezentului Regulament, inclusiv cu situația reala din teren la data solicitării.

 • (6) In cazul in care un beneficiar solicita amplasarea aceluiași tip de sistem publicitar, in mai multe puncte din municipiul Galați, se va emite un singur aviz pentru publicitate temporara, pe care se vor înregistra toate amplasamentele solicitate.

 • (7) In cazul in care (la utilizare) rubricile din formularul de aviz pentru publicitate temporara nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (semnate/parafate de către emitent), cu condiția înscrierii in actul de baza a mențiunii privind existenta anexei ca parte integranta a actului.

 • (8) In cazul solicitării schimbării amplasamentului prevăzut prin avizul pentru publicitate temporara se poate emite un nou aviz in conformitate cu art. 40, alin. (3) si (4) si condițiile prezentului Regulament.

 • (9) Taxa pentru emiterea avizului pentru publicitate temporară se achita conform legislației in vigoare, iar pentru prelungirea avizului se va achita 50% din taxa achitata inițial.

 • (10) Taxele pentru emiterea avizului pentru publicitate temporara care fac obiectul alin. (10) nu se datoreaza pentru:

 • >  Lacasuri de cult sau construcții anexa ale acestora, cu condiția ca acel cult sa fie recunoscut oficial in Romania;

 • >  Instituții publice, indiferent de solicitant;

 • >  Lucrări de interes public județean sau local

Si nu se aplica pentru:

 • >  Veteranii de război;

 • >  Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si in alte legi.

 • (11) Responsabilitatea privind îndeplinirea procedurii de emitere a avizului pentru publicitate temporara revine structurii din cadrul PMG cu atribuții privind utilizarea temporara a locurilor publice, respectiv Autorizații Licențe.

Capitolul III - Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Art. 10 - Autoritatea administrației publice locale aproba prin hotarare a Consiliului Local, delimitarea in cadrul teritoriului administrat, zonele de publicitate lărgită si zonele de publicitate restrânsă, in corelare cu documentațiile de urbanism aprobate.

Art. 11 - (1) Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din localitate in care se impun restricții speciale sau/si sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate, (art. 9 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fara a se limita la acestea:

 • >  zonele construite/naturale protejate stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate in condițiile legii;

 • >  centrele istorice, precum si zonele de protecție ale monumentelor istorice;

 • > monumentele de for public si/sau monumentele naturii;

 • >  zonele de protecție ale obiectivelor cu valoare deosebita, arhitecturala si/sau ambientala;

 • (3) In cadrul zonelor de publicitate restrânsă s-au delimitat arealele in care este interzisa amplasarea unor categorii de mijloace de publicitate. Restricțiile instituite si categoriile mijloacelor de publicitate permise a fi amplasate in zonele in care s-au impus restricții au fost stabilite de grupul de lucru constituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, tinandu-se cont si de reglementările stabilite prin PUZ Construcții Protejate si PUZ Faleza Dunării (in curs de elaborare).

Art. 12 - (1) La fel s-a procedat si pentru zonele de publicitate lărgită, acestea fiind zone in care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate, (art. 10 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Pentru zonele de publicitate lărgită, autoritatea administrației publice locale are obligația sa asigure coerenta imaginii urbane.

Art. 13 - Astfel, grupul de lucru a stabilit următoarele:

(1) Zone de publicitate restrânsă - conform planșa anexata la prezentul Regulament

 • a)  toate clădirile monumente istorice si zonele de protecție ale acestora, ansamblurile urbane inscrise in Lista Monumentelor Istorice din județul Galați, menținută si actualizata periodic de către Ministerul Culturii;

 • b) zona cuprinsa intre Gradina Botanica si Palatul Navigației - Gara Fluviala (parcare), iar pe latimea zonei, după clădirile de locuințe colective;

 • c)  strada Brăilei: de la intersecția cu strada Domneasca pana la “Ultimul Leu” - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului;

 • d) strada Brăilei - zona „Spitalul Județean de Urgenta Sf. Apostol Andrei” : din strada Frunzei pana in strada Otelarilor - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului;

 • e)  strada Domneasca : de la intersecția cu strada Navelor pana la intersecția cu strada Cezar Boliac - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului;

 • f)  b-dul G. Cosbuc: de la intersecția cu strada Brăilei pana in strada M. Kogalniceanu - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului;

 • g) strada Traian: de la b-dul Marea Unire pana la intersecția cu strada Basarabiei (Baia Comunala) - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului;

 • h)  b-dul Siderurgistilor: din intersecția cu strada Brăilei pana la intersecția cu strada Gh. Asachi (spitalul Sf. Ioan) - pe o distanta de 50 m de o parte si de alta din axul drumului.

 • (2) In cadrul zonelor de publicitate restrânsă sunt interzise următoarele mijloace de publicitate:

 • >  panouri publicitare

 • >  bannere (cu excepția celor utilizate in campanii electorale)

 • >  structuri publicitare autoportante

 • (3) Restul mijloacelor de publicitate vor fi amplasate in condițiile legii si prezentului Regulament.

 • (4) Zonele de publicitate lărgită - conform planșa anexata la prezentul Regulament, pe restul teritoriului municipiului, cu obligația respectării art. 12 alin (2)

 • (5) Mijloacele de publicitate vor fi amplasate in condițiile legii si prezentului Regulament.

Art. 14 - (1) Amplasamentele destinate montării mijloacelor de publicitate situate pe terenul proprietate publica/ privata a municipiului vor fi inchiriate/concesionate prin licitație publica, cu preț de pornire stabilit in baza unui raport de evaluare a terenului. Condițiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitație vor fi stabilite prin caietul de sarcini (se va avea in vedere ca participantii sa nu aiba datorii la bugetul local) de către structura de specialitate, cu atribuții in acest sens, din cadrul PMG. Câștigătorului licitației i se va incheia contract de inchiriere/concesiune pentru o perioada determinata, de către structura din cadrul PMG cu atribuții in acest sens.

 • (2) Licitațiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se vor organiza pe zone de publicitate sau/si tipuri de mijloace de publicitate;

 • (3) Autoritatea administrației publice locale are obligația sa asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite in prezentul regulament.(art. 12 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Capitolul IV - Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 15 - (1) Publicitatea este permisa atat pe domeniul public sau privat al statului și/sau al localității, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, in condițiile legii si prezentului Regulament.

 • (2) Indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate constructiile-suport pentru mijloace de publicitate, este obligatorie afișarea de materiale publicitare pe întreaga perioada de menținere in amplasament a acestora.

 • (3) In situația in care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate in derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public, (art. 13 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (4) In condițiile prezentului Regulament, mijloacele de publicitate (stradala) se pot realiza/ amplasa numai cu acordul in forma autentica al proprietarilor imobilelor (terenuri si/sau construcții), respectiv al asociațiilor de proprietari.

Art. 16 - Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publice se autorizează si se executa cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare privind regimul drumurilor si circulația pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea construcțiilor, instalațiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legislației ce reglementează domeniul public si regimul proprietății, (art. 14 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 17 - (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate (stradala) este interzisa in următoarele situații (art. 15 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  in ariile naturale protejate de interes național si internațional, cu excepția intravilanelor incluse in

acestea;           ..... “            .     _            .............

 • b)  in spatii verzi;

 • c)  in locurile de joaca sau de odihna situate in zona blocurilor de locuințe;

 • d)  pe clădirile reprezentând sedii ale autoritatilor administrației publice locale si centrale, precum si ale instituțiilor publice, cu excepția mijloacelor de publicitate care anunța activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;

 • e)  pe arbori/plantatii de aliniament;

 • f)  pe zona carosabila a străzilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

 • g)  pe monumente istorice, cu excepția mijloacelor de publicitate (firme) care anunța activitatea ce se desfasoara in interiorul clădirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare in condițiile legii;

 • h) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public, in zona de protecție a acestora;

 • i)  pe clădirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situația in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei clădirii, cu excepția plăcutelor de marcare („bulina roșie”);

 • j)  in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si grădinilor publice;

 • k)  in zonele in care a fost restricționată sau interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate prin prezentul Regulament, prin Regulamentul Local de urbanism aferent documentațiilor de urbanism aprobate in condițiile legii, ori, după caz, prin hotarare a consiliului local (in zona de protecție a monumentelor naturii/pe monumentele naturii, in parcuri si rezervații naturale, la mai puțin de 200 m fata de instituțiile de cultura/invatamant, daca se promovează băuturi alcoolice sau tutun etc);

 • l)  in interiorul intersecțiilor si al sensurilor giratorii, in spațiul destinat circulației autovehiculelor si semnalizării rutiere, in zone in care desfasurarea in condiții normale a traficului ar putea fi perturbata;

 • m) pe parapetele si/sau pereții pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;

 • n)  pe instalațiile de semaforizare, pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulație;

 • o)  in zona de protecție a autostrăzilor;

 • p)  pe lucrările de arta care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in soluții independente autoportante in traversarea drumului;

r)  acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor; (art. 15, alin (2) din Legea nr. 185/25.06.2013)

s)  amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publica, cu excepția vehiculelor publicitare utilizate in condițiile legii; (art. 15, alin (3) din Legea nr. 185/25.06.2013)

t)  daca prin forma, conținut, dimensiuni si culori in combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare; (art. 15, alin (4) din Legea nr. 185/25.06.2013)

u)  daca prin forma si conținut aduc atingere moralei publice sau sunt contrare unor reglementari legale, in vigoare.

 • (2) In situația in care pe fațada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, obligatoriu de același tip si aceleași dimensiuni si încadrate simetric pe fațada sau pe calcanul respectiv, (art. 15, alin. (5) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (3) In situația in care mijloacele de publicitate se vor amplasa la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va prezenta obligatoriu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora, (art. 16 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Capitolul V - Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

Capitolul V a) - Reguli generale privind amplasarea firmelor

Art. 18 -Firmele se amplaseaza pe fațadele clădirilor sau in locuri special amenajate, după cum urmeaza (art. 18 alin. (1) din Legea nr. 185/25,06.2013):

 • a)  pe clădirile de locuit avand spatii cu alta destinație la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe porțiunea de fațada corespunzătoare acestor spatii sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor, cu preluarea obligatorie a înălțimii firmelor existente, astfel incat sa rezulte un bandou continuu de firme; pentru spatiile cu alta destinație situate la parterul blocurilor de locuit, amplasarea firmei nu poate depăși limita spațiului respectiv;

 • b) firmele in consola se amplaseaza la o înălțime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Firmele vor putea ieși in consola maximum 1,20 m, fata de planul vertical al fațadei, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantației de aliniament;

 • c)  copertinele pe care se inscripționează o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor ieși din planul fațadei maximum 1,50 m si vor păstră o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantației de aliniament;

 • d)  pe aticul clădirilor de locuințe colective sau pe parapetul plin al etajului 1, după caz, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport;

 • e)  in cazul apartamentelor situate in clădiri de locuințe colective, in care se derulează activitati cu caracter temporar, firmele se amplaseaza la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectați, astfel:

> in zona scării de acces corespunzătoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol. In cazul in care se vor amplasa mai multe firme la aceeași scara, acestea vor fi dimensionate identic sau se vor fixa pe un panou de afisaj special ancorat de perete. Panoul va fi dimensionat astfel incat sa cuprindă reclamele tuturor agentilor (persoane fîzice/juridice) care desfasoara activitati in scara respectiva si va fi autorizat in conformitate cu prevederile prezentului regulament, Ia solicitarea asociației de proprietari;

> in dreptul apartamentului in care se desfasoara activitatea, fara a depăși limita spațiului acestuia, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol;

 • v)  pe fațada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea si executarea firmelor; in acest caz, mijlocul de publicitate va fi diferențiat fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune; art. 20 din Legea nr. 185/25.06.2013)

w) firmele iluminate vor fî amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; la mai puțin de 30 m fata de semnalizările rutiere nu se vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta; reflectoarele se vor amplasa in asa fel incat sa fie asigurata iluminarea uniforma, care sa pună in valoare clădirea si sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, ele se vor masca de elemente ale construcției sau firmei; (art. 21 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 19 - (1) Firmele si copertinele inscripționate se autorizează in condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata, cu excepția firmelor inscripționate pe vitrinele/usile de acces care se pot amplasa in baza avizului emis de autoritatea publica locala, (art. 19 din Legea nr. 185/25.06.2013)

(2) Nu necesita emitere aviz pentru publicitate temporara si nu se autorizează amplasarea de folii, autocolante, care au suprafața de pana la 2 mp, pe vitrine/usi de acces/ferestre.

Capitolul V b) - Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicității luminoase

Art. 20 - (1) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicității: stâlpii de telecomunicații si/sau electricitate, instalațiile de iluminat public, instalațiile de semaforizare, (art. 22 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Se pot amplasa panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, fațade, pe terase ori acoperișuri ale clădirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si funcționarea optima a clădirilor, (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (3) Amplasarea pe clădiri a panourilor publicitare, a ecranelor si publicității luminoase se autorizează

numai in baza unei expertize tehnice elaborate in condițiile legii de către experti tehnici atestati, precum si a documentației tehnice pentru autorizare, verificata de verificatori de proiecte atestati pentru cerințele esențiale de calitate „rezistenta mecanica si stabilitate”, „siguranța in exploatare” si „securitate la incendiu”, prevăzute de legislația in vigoare privind calitatea in construcții, (art. 23 alin. (2) din Legea nr. 185/25.06.2013)                                                 ..........

 • (4) Verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate prevăzute la alin. (3) se realizează prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de Ia data emiterii autorizației de construire pentru amplasarea structurii de publicitate, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv care susține structura publicitara, (art. 23 alin. (3) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (5) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau pe fațadele clădirilor nu vor depăși limitele acestora. Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte integranta din fațadele clădirilor si care au fost autorizate împreuna cu acestea, in conformitate cu legislația in vigoare, (art.

23, alin. (4) si (5) din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 21 - Proprietarii ecranelor publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public si local, precum si informații de interes pentru populație in cazul unor situații de urgenta. Conținutul si modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocol incheiat intre proprietarii ecranelor publicitare si autoritatea administrației publice locale, respectiv alte instituții abilitate ale statului, (art. 24 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 22 - In situația amplasării pe terasele sau pe acoperișurile construcțiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea următoarele inaltimi (art. 25 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  cel mult 3,00 m daca fațada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;

 • b)  cel mult 1/5 din inaltimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fațada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m;

Art. 23 - Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere si indicatoare de circulație se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol. Se poate amplasa un singur panou pe stâlp, iar proiecția la sol a panoului se va situa in afara gabaritului carosabilului, (art. 26 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 24 - (1) Suportul panourilor publicitare se amplaseaza pe sol astfel incat sa nu impiedice circulația rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, in baza autorizației de construire emise cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 • (2) Indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate panourile publicitare, amplasarea se face astfel incat proiecția la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietății, conform autorizației de construire emise, (art. 27 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (3) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul municipiului vor avea dimensiunile: 1,20x1,80 m, 3,20x2,40 m, respectiv 4,00x3,00 m;

 • (4) In extravilanul municipiului panourile publicitare amplasate pe zona de protecție a drumurilor publice, vor avea dimensiunea 8,00x4,00 m, iar in afara acestora si panouri de 14,00x4,00 m (art. 32 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • (5) Amplasarea panourilor la sol se va face cu protejarea spatiilor verzi, a arborilor de aliniament stradal, a vegetației dendro-floricole existente.

 • (6) Pupa validarea prezentului Regulament, toate panourile publicitare existente pe spatiile verzi se vor desființa.

Art. 25 - (1) Conform clasificării prevăzute de legislația in vigoare privind regimul drumurilor, pe străzile de categoria I, II si HI, panourile publicitare se pot amplasa in următoarele condiții (art. 28 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului (imbracamintii rutiere), in cazul in care nu exista trotuar (luindu-se in considerare proiecția la sol a suportului publicitar);

 • b)  la distanța de minimum 1,0 m față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;

 • c)  la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafața utila mai mare de 2,50 mp per fata

 • (2) Panourile de mici dimensiuni (suprafața max. 2,20 mp) se amplaseaza la o distanta de cel puțin 25,00 m intre panouri;

 • (3) Panorile de dimensiuni mari (suprafața max. 12,00 mp) se amplaseaza la o distanta de cel puțin 50,00 m intre panouri;

 • (4) Succesiunea de panouri de diferite dimensiuni dispuse in orice combinație, se amplaseaza la o distanta de min. 50,00 m intre panouri.

 • (5) Mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, definite conform legii, fac excepție prevederilor alin. (l)-(4).

Art. 26 - (1) Se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spațiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de susținere care necesita fundație, (art. 29 din Legea nr. 185/25.06.2013)

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilitatii panoului de reclama publicitara se executa obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, pana la nivelul solului.

Art. 27 - De-a lungul drumurilor de interes național, județean, precum si arterelor de centura (conform clasificării prevăzute de legislația in vigoare privind regimul drumurilor), in cadrul zonei de protecție a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in următoarele condiții (art. 30 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  panourile cu suprafața utila mai mare de 2,50 mp per fata se amplaseaza la min. 2,50 m inaltime de la sol;

 • b) pe sectoarele de drum din intravilan se amplaseaza la distanta de min. 50,00 m intre doua panouri;

 • c)  pe sectoarele de drum din extravilan se amplaseaza la distanta de min. 100,00 m intre doua panouri;

 • d)  fata de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație, la min. 100,00 m;

 • e)  in afara curbelor cu vizibilitate redusa;

 • f)  fata de intersecțiile semaforizate, la min. 100,00 m.

Art. 28 - Dispozițiile art. 25-27 se vor completa cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, (art. 31 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Capitolul V c) - Reguli generale privind amplasarea panourilor mobile

Art. 29 - (1) Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o lățime de cel puțin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile (pliante), in baza avizului pentru publicitate temporara, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau acțiuni promotionale, specifice activitatii desfășurate de beneficiarul publicității, in următoarele condiții (art. 33 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  dimensiuni max. 0,50x0,90 m;

 • b)  amplasarea este permisa numai in dreptul spațiului destinat activitatii care face obiectul publicității, astfel incat traficul pietonal sa nu fie stânjenit si, numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia;

(2) Valabilitatea avizului pentru publicitate temporara reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului in vederea utilizării acestuia in scopul pentru care a fost emis, potrivit prezentului Regulament.

In situația in care perioada valabilității avizului a expirat, la cererea justificata a solicitantului, se poate emite un nou aviz pentru publicitate temporara, in aceleași condiții specificate in prezentul Regulament.

Capitolul V d) - Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art. 30 - Următoarele tipuri de mobilier urban se pot utiliza ca suport publicitar (art. 34 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • >  adăposturi destinate publicului/statii de autobuz - pentru panouri unitare de max. 2,20 mp; daca se amplaseaza mai multe panouri sau panouri cu doua fete utile, suprafața totala de publicitate nu va depăși 4,50 mp. Se interzice amplasarea panourilor pe acoperișul adăposturilor destinate publicului, stațiilor de autobuz.

 • >  chioșcuri de ziare si alte chioșcuri cu activitati comerciale - pentru panouri unitare de max. 2,00 mp; daca se amplaseaza mai multe panouri, suprafața totala de publicitate pentru un chioșc nu va depăși 6,00 mp. Se interzice amplasarea panourilor pe acoperișul chioșcurilor.

 • >  coloane port-afîs - utilizate numai pentru afișe si/sau anunțuri de spectacole si manifestări culturale. Se interzice suprapunerea de afișe de spectacol in cazul in care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depășit.

 • >  cabine telefonice;

 • >  si altele asemenea (de ex. lăzi frigorifice),

cu respectarea prevederilor prezentului Regulament privind amplasarea mij loacelor de publicitate.

Capitolul V e) - Reguli generale privind amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare

Art. 31 - Bannerele sunt suporturi publicitare amplasate la inaltimea min. de 5,00 m fata de sol, prinse in 4 puncte si instalate pe stâlpii existenti (Electrica SA si Transurb SA), cu acordul proprietarilor stâlpilor.

Art. 32 - Amplasarea bannerelor ce conțin anunțuri cu privire la promovarea de evenimente culturale, economice, științifice, inclusiv mesaje in cadrul unor campanii electorale si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentației privind rezistenta elementelor de susținere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de susținere utilizate in acest scop. (art. 35 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 33 - La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere următoarele (art. 36 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  nu este permisa amplasarea peste spațiul carosabil unde nu exista deținător de rețea (Electrica SA si Transurb SA), in intersecții, in zone unde împiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista panouri publicitare ;

 • b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de susținere a bannerelor;

 • c)  bannerele ce se vor monta perpendicular pe axul drumului vor fi instalate astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana, la inaltimea min. de 5,00 m fata de sol, numai după obținerea acordurilor proprietarilor suportilor/stalpilor de susținere ;

 • d)  distanta minima dintre bannerele amplasate va fi de 100,00 m;

 • e)  este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica (fara posibilitatea de prelungire);

 • f)  bannerele vor fi prevăzute in mod obligatoriu cu găuri de vânt pentru a diminua efectul de panza ce se poate crea in condiții de vânt intens; acestea se vor monta numai de către firmele specializate in acest domeniu publicitar sau de către deținătorii de rețele, respectiv Electrica SA si Transurb SA.

Art. 34 - (1) Steagurile publicitare (definite conform legii) se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulației rutiere, montate pe catarg si pe stâlpi, la inaltimea min. de 2,50 m de la cota terenului amenajat;

 • (2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag;

 • (3) Durata de menținere a steagurilor publicitare va fi de max. 30 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 zile;

 • (4) Steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale sunt exceptate de la prevederile alin. (l)-(3), cu condiția sa nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere, (art. 37 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Capitolul VI)- Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Art. 35 - Amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale este permisa, in următoarele situații:

 • a)  pe construcții, inclusiv monumente istorice in zone de publicitate restrânsă, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situația in care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea construcției după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafața totala a acesteia; este obligatoriu avizul Direcției Județene pentru Cultura, (art. 38, alin. (1) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • b)  pe calcanele construcțiilor care nu sunt clasate monumente istorice, respectiv nu sunt amplasate in zona de protecție a acestora sau in zonele construite protejate stabilite prin documentațiile de urbanism legal aprobate;

 • c)  pe schele montate pe fațadele construcțiilor aflate in curs de execuție a lucrărilor de intervenții, ori pe elemente de Împrejmuire a șantierului aferent, cu condiția autorizării ămplasarii reclamelor impreuna cu lucrările privind organizarea executării lucrărilor de construcții (organizarea de șantier), sau ulterior, pentru o perioada mai mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizării de șantier, (art. 4 alin. (3) din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 36 - Este interzisa amplasarea mesh-urilor:

 • a)  pe fațadele clădirilor de locuințe colective, daca prin acestea se obturează in totalitate ferestrele aferente încăperilor principale ale apartamentelor;

 • b)  pe parapetii balcoanelor imobilelor situate pe arterele principale de circulație din centrul/zona centrala a orașului, in zonele de protecție a monumentelor, ori in zonele protejate delimitate si aprobate in condițiile legii, cu excepția mesh-urilor ocazionale.

Capitolul V g) - Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale

Art. 37 -(1) Este permisa (in afara casetelor si steagurilor publicitare) amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale, pe stâlpii de iluminat public, daca pe aceștia nu sunt montate semnalizări rutiere, in următoarele condiții (art. 39 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  suprafața indicatorului publicitar direcțional este mai mica de 1,00 mp;

 • b)  inaltimea de amplasare este min. 4,00 m;

 • c)  pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar direcțional;

 • d)  poate fi montat un al doilea indicator publicitar direcțional numai pentru semnalarea serviciilor de urgenta sau a serviciilor necesare in deplasare, precum: statii de alimentare cu carburanți, ateliere auto sau vulcanizare, spitale, puncte sanitare, alimentație publica, hoteluri etc;

 • e)  numai ca purtătoare de mesaj in cadrul unor campanii electorale sau promotionale;

 • f) pe zonele adiacente carosabilului se pot monta stâlpi indicatori pentru unele străzi din municipiul Galați, care vor respecta anumite condiții (vor conține sigla orașului Galați si denumirea „Municipiul Galați”, vor conține numele străzilor care se intersectează in locul respectiv, nu se vor folosi autocolante reflectorizante pentru a nu induce in eroare conducătorii auto); pentru amplasarea stâlpilor indicatori se vor obține autorizații de construire pentru fiecare amplasament.

(2) Amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale pe stalpi-suport se va realiza in baza avizului emis de autoritatea publica locala.

Capitolul V h) - Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speciale

Art. 38 - (1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, in condițiile legii.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se stabilește in baza avizului emis de autoritatea publica locala, (art. 40 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 39 - In vederea obținerii avizului pentru publicitate temporara, menționat la art. 9 din prezentul Regulament, mijloacele de publicitate trebuie sa indeplineasca următoarele condiții (art. 41 din Legea nr. 185/25.06.2013):

 • a)  sa fie folosite ca purtător de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata si precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusa de solicitant;

 • b)  sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, in cel mult 24 de ore;

 • c)  toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la starea inițiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara;

Art. 40 - (1) Autoritatea administrației publice locale identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale, (art. 42 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) In cazul in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara (max. 60 zile) sunt mai multe solicitări de amplasare, autoritatea administrației publice locale va atribui amplasamentul prin licitație publica organizata in condițiile legii.

 • (3) In cazul solicitării schimbării amplasamentelor (altele decât cele stabilite inițial) se va obține aviz pentru publicitate temporara emis de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Schimbarea amplasamentelor (locațiilor) se va face numai in situația in care locațiile licitate inițial nu mai pot fi puse la dispoziția contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public.

Art. 41 - Structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale se avizeaza cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporara, in condițiile legii. Executarea si amplasarea acestora se face in baza unei documentații tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnătură (art. 43 din Legea nr. 185/25.06.2013) (vezi Anexa 3 la prezentul Regulament).

Capitolul Vi) - Reguli generale privind amplasarea afișelor publicitare si a anunțurilor de mica publicitate

Art. 42 - (1) Amplasarea afișelor publicitare, a anunțurilor de mica publicitate, inclusiv afișele purtătoare de mesaje in cadrul unor campanii electorale este permisa numai pe panourile de afisaj special amenajate, in baza avizului pentru publicitate temporara emis in condițiile prezentului Regulament, (art. 44 din Legea nr. 185/25.06.2013)

(2) Pentru buna desfășurare a activității menționate la alin. (1) autoritatea administrației publice locale are următoarele sarcini:

 • >  instalează panourile speciale in amplasamente cu vizibilitate;

 • >  curata saptamanal panourile, in vederea actualizării anunțurilor, prin grija compartimentelor/serviciilor de specialitate

Art. 43 - (1) Este interzisa amplasarea de afișe publicitare care sa acopere alte afișe postate anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se deruleze, (art. 45 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Este interzisa aplicarea de afișe si postere pe stâlpii Electrica SA, Transurb SA sau pe orice alt suport (garduri, fațade de clădiri, transformatoare electrice, copaci etc.) amplasate pe domeniul public.

 • (3) Afișele publicitare amplasate nu vor depăși suprafața de 1,20 mp.

Capitolul V j) - Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare si pe mijloace de transport în comun

Art. 44 - (1) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul localității cu condiția obținerii avizului pentru publicitate temporara, pe o durată determinata si pe un traseu stabilit de autoritatea administrației publice locale, conform prevederilor conținute in aviz, inclusiv ca purtătoare de mesaj in cadrul unor campanii electorale sau promotionale. (art. 46 din Legea nr. 185/25.06.2013)

(2) Folosirea vehiculelor special echipate pentru a face reclama pe teritoriul municipiului Galați se poate face in următoarele condiții:

 • >  este interzisa staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre acestea;

 • > vehiculele nu vor circula in convoi mai mare de doua mașini si cu o viteza mai mare decât jumătate din viteza admisibila pe tronsonul de strada;

 • >  circulația convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestărilor publice, cu durata de valabilitate de o zi, cu aviz pentru publicitate temporara (aviz valabil numai o zi);

 • >  suprafața de publicitate amplasata pe vehicul nu va depăși 12,00 mp;

 • >  punerea in circulație a vehiculelor se face numai după achitarea taxelor legale, la serviciul specializat din cadrul Primăriei.

Art. 45 - Este permisa utilizarea ca suport pentru afîse/reclame publicitare a mijloacelor de transport in comun (tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze), inclusiv ca purtătoare de mesaj in cadrul unor campanii electorale, numai cu acordul prealabil al proprietarilor mijloacelor de transport, in baza avizului pentru publicitate temporara, emis in condițiile prezentului Regulament de către autoritatea administrației publice locale, cu condiția ca prin aceasta sa nu fie afectata in nici un mod vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport, (art. 47 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Capitolul VI - Sancțiuni si contravenții

Art. 46 -’(l) Nerespectarea in tot sau in parte a prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea materiala si contravenționala, după caz.

(2) Sancțiunile si contravențiile prevăzute in Legea nr. 185/2013 se completează cu cele referitoare la nerespectarea legislației in vigoare privind autorizarea construcțiilor, urbanismul si amenajarea teritoriului si a Regulamentului Politiei Locale Galați, (art. 48 din Legea nr. 185/25.06.2013)

Art. 47 - (1) Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor prezentului Regulament pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităților se exercita de către Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud - Est. (art. 51 din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (2) Primarul si organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale (Politia Locala Galați) au obligația sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localității si, in funcție de incalcarea prevederilor legale sa aplice sancțiunile prevăzute de legislația in vigoare.

 • (3) Organele de control de la alin. (1) si (2) pot dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu incalcarea dispozițiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calitatii in construcții, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizații nelegal emise.

 • (4) Politia Locala Galați are obligația sa urmareasca si modul de conformare privind cele dispuse de către Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud - Est.

 • (5) In condițiile prezentului Regulament nu se aplica sancțiunea « avertisment».

Capitolul VH - Reglementari fiscale

Art. 48 - (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt reglementate de legislația in vigoare privind Codul Fiscal. Valoarea acestora se indexează anual cu indicele de inflație.

 • (2) Orice persoană fizica si/sau juridica, după caz, care beneficiază de servicii de reclama si publicitate in baza unui contract incheiat cu alta persoana fizica si/sau juridica, precum si orice persoana fizica si/sau juridica, după caz, care utilizează mijloc de publicitate amplasat intr-un loc public pe teritoriul localității, datoreaza taxa de reclama si publicitate, precum si taxa de afîsaj in scop de reclama si publicitate, către bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale.

 • (3) Taxa de reclama si publicitate este suportata de beneficiarul serviciului de reclama si publicitate si se plătește lunar de către prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

 • (4) In cazul in care mijlocul de publicitate este Închiriat prin contract incheiat in forma autentica altei persoane, taxa se datoreaza si se plătește de către chiriaș, in calitate de utilizator final si beneficiar direct al publicității.

 • (5) Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Galați in baza autorizației de construire se plătește valoarea stabilita prin contractul incheiat cu Consiliul Local Galați in urma licitației.

 • (6) Pentru mijloacele de publicitate amplasate in baza avizului pentru publicitate temporara se achita taxa de utilizare temporara a domeniului public stabilita prin HCL, respectiv 17,00 Iei, cu mențiunea ca aceasta se indexează anual cu indicele de inflație.

 • (7) Persoana care datorează taxa pentru afîsaj in scop de reclama si publicitate are obligația depunerii declarației de impunere in vederea stabilirii taxei de afîsaj in scop de reclama si publicitate in termen de 30 de zile de la data amplasării mijlocului de publicitate.

Art. 49 - In situația neutilizarii de către operatorii de publicitate a sistemelor de publicitate amplasate pe domeniul public si/sau privat al statului si/sau al localității, in scopul publicității pentru terti beneficiari, operatorii vor expune reclama propriei firme, situație in care aceștia datoreaza taxa pentru afîsaj in scop de reclama si publicitate sau, după caz, vor expune reclame pentru promovarea unor activitati ale autoritarii administrației publice locale, la solicitarea acesteia, caz in care nu se datoreaza taxa de afîsaj in scop de reclama si publicitate.

Art. 50 - (1) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate nu se aplica in următoarele cazuri:

 • >  pentru serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa, scrise si

audiovizuale;                                        .   .      .

 • >  pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație precum si alte informații de utilitate publica si educaționala;

 • >  pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul clădirilor si care nu pot fi percepute din spațiul public;

 • >  pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclama si publicitate.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) nu se datoreaza si nu se plătește de către:

 • >  instituțiile publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclama unor activitati economice;

 • >  persoanele care inchiriaza, prin contract incheiat in forma autentica, unei alte persoane mijlocul de publicitate - panou, afîsaj sau structura de afîsaj, caz in care se aplica prevederile art. 48 alin.(4) din prezentul Regulament.

Capitolul VUI - Dispoziții finale

Art. 51 - (1) Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate fara obținerea autorizației de construire/avizului pentru publicitate temporara emise in conformitate cu prevederile legii si prezentului Regulament.

 • (2) Nu se eliberează autorizația de construire pentru firme si reclame ce urmeaza sa se amplaseze pe construcții neautorizate sau construcții la care s-au făcut intervenții neautorizate conform legii (după anul 1990).

 • (3) Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate temporara (inclusiv afișelor electorale) in alte locații decât cele precizate in avizul pentru publicitate temporara.

 • (4) Grafica si conținutul fiecărui material publicitar care urmeaza sa fie expus vor fi avizate de Arhitectul Sef la emiterea autorizației de construire / avizului pentru publicitate temporara.

 • (5) Se interzice folosirea in alcătuirea firmelor si reclamelor a textelor si imaginilor care contravin normelor legale in vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

 • (6) In cazul afisarii neavizate a unor reclame care incalca normele moralei si bunului simt, Primăria municipiului Galați isi rezerva dreptul desființării acestora.

 • (7) Se interzice amplasarea panourilor cu lumina dinamica in apropierea intersecțiilor (la mai puțin de 50,00 m de semnalizările rutiere) sau in imediata vecinătate a clădirilor de locuit.

 • (8) La execuția panourilor publicitare din zonele cu semnalizare rutiera sau din apropierea intersecțiilor se interzice utilizarea materialelor reflectorizante, a formei si dimensiunilor indicatoarelor rutiere, precum si a culorilor in combinații specifice semnalizărilor rutiere.

 • (9) Se interzice amplasarea reclamelor sonore (megafoane, portavoce etc) sau luminoase, care pot tulbura liniștea publica. Funcționarea acestora va fi întrerupta intre orele 20,00-8,00, interval in care se vor afișa numai reclame obișnuite.

 • (10) In cazul amplasării de noi panouri, acestea nu vor împiedica vizibilitatea panourilor existente.

 • (11) Este interzisa utilizarea oricăror improvizații: schelete metalice din profile tip comier sau țeava rectangulara, structuri metalice neacoperite sau nemascate cu materiale tip sandwich/multistrat, suporturi din lemn sau tabla, închideri din tabla/tabla cutata.

 • (12) In scopul asigurării siguranței cetățenilor si integrității bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale si sisteme constructive ce respecta prevederile legale privind calitatea in construcții, (art. 17 alin. (1) din Legea nr. 185/25.06.2013)

 • (13) Operatorii de publicitate au obligația sa asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numărul autorizației de construire, (art. 17 alin. (2) din Legea nr. 185/25.06.2013). Operatorii economici au obligația sa asigure identificarea mijloacelor de publicitate amplasate temporar prin inscripționarea cu informații privind denumire operator, codul de identificare fiscala a acestuia si numărul avizului pentru publicitate temporara.

 • (14) Schimbarea unor normative tehnice, apariția unora noi sau alte modificări ale legislației pot conduce, după caz, la modificarea unor parti sau a întregului Regulament prin Hotarare a Consiliului Local Galați.

 • (15) Pentru mijloacele de publicitate ce nu se incadreaza in prezentul Regulament se va proceda la desființarea acestora pe cale administrativa.

 • (16) Pentru conectarea sistemului publicitar la rețeaua de iluminat stradal, se va încheia si un Contract de furnizare a energiei electrice cu deținătorul de rețea, cu contorizare individuala.

Art. 52 - (1) La expirarea duratei unui contract de închiriere, acesta poate fi reînnoit printr-o Hotarare a Consiliului Local, in condițiile in care au fost respectate clauzele contractuale. Cu trei luni înainte de expirarea duratei unui contract de închiriere, beneficiarul se va adresa Consiliului Local in vederea analizării acestui fapt. In caz contrar, amplasamentele vor fi scoase la licitație publica.

 • (2) Dreptul de a amplasa sisteme publicitare pe domeniul public sau privat al municipiului Galați il va dobândi numai titularul unui drept castigat in urma unei licitații publice.

 • (3) Este obligatoriu avizul Comisiei Tehnice de Siguranța Circulației din cadrul PMG pentru amplasarea mijloacelor de publicitate la sol sau pe stâlpii Electrica SA sau Transurb SA.

 • (4) Autorizațiile de construire emise pentru mijloacele de publicitate vor fi publicate pe site-ul PMG, Compartimentul Autorizări Construcții - Instituția Arhitect Sef răspunde de publicarea si conținutul informațiilor publicate.

Art. 53 - (1) Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrării in vigoare a legii pot fi menținute pe amplasamentele autorizate, pana la data de 1 octombrie 2015.

(2)Sunt exceptate de la prevederile alin.(l), mijloacele de publicitate care respecta prevederile legii si se incadreaza in condițiile prezentului Regulament.

Art. 54 - Anunțurile afișate, panourile rezistente la intemperii si alte mijloace folosite in cadrul procesului de informare si consultare a publicului conform Regulamentului Local aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011 si Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010, precum si panourile de identificare a investițiilor amplasate conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 nu se supun reglementarilor stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 55 - (1) Aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galați răspunde de îndeplinirea procedurilor prevăzute in prezentul Regulament.

 • (2) Responsabilitățile prevăzute la alin. (1) sunt sarcini de serviciu si se cuprind in fisa postului.

 • (3) Aplicarea prevederilor din prezentul Regulament se realizează in baza unor proceduri formalizate pe activitati incluse in cadrul sistemului de control managerial al Primăriei municipiului Galați.

Art. 56 - Anexele nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 si planșa „Zone de publicitate restrânsă - municipiul Galați” fac parte integranta din prezentul Regulament pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului Galați.

LISTA

actelor normative aplicabile, în vigoare

Ordonanța de Urgenta nrr. 108/11 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;

Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare;

Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

Legea nr. 148/2013 privind publicitatea, actualizata;

Legea nr. 504/2002 privind audiovizualul, actualizata;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata;

Legea nr. 196/ 2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, republicata;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;

Legea nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, actualizata;

Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunărilor publice, republicata;

Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale;

Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii si liniștii publice, republicata;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, actualizata;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, actualizat;

Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicata si actualizata;

Ordonanța Guvernului nr, 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata si actualizata;

Ordonanța Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizata;

Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata si actualizata;

Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/ 1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea construcțiilor, instalațiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, actualizat;

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea băuturilor tradiționale romanești;

Codul civil din 17 iulie 2009, republicat;

Hotararea Consiliului Local Galați nr. 307/27.07.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea si sancționarea faptelor ce constituie contravenție, de către funcționarii publici din Politia Locala Galați;

Hotararea Consiliului Local Galați nr. 12/01.02.2007 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor de către funcționarii publici din Politia Locala Galați aprobat prin HCL nr. 307/2006;

Hotararea Consiliului Local Galați nr. 173/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Politiei Locale.

DEFINIRE - Termeni și Expresii

 • 1.      Afiș /poster - mijloc de transmitere a mesajului publicitar, cultural, comercial, politic, de instructaj si altele asemenea, de obicei imprimat pe suport de hârtie;

 • 2.      Banner - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, in mod obișnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone publice.

 • 3.     Ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza grafica, spoturi etc., cu conținut dinamic si de dimensiuni variabile.

 • 4.      Firma - orice inscripție, forma sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfasoara in interiorul acesteia.

 • 5.      Indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - inscris, forma ori imagine care indica o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfasoara o anumita activitate. In aceeași categorie se includ: bannerul vertical, caseta luminoasa, tablita indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi etc.

 • 6.      Mesh - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat (ex.: plasa fina), de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri.

 • 7.     Panou mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate.

 • 8.      Panou publicitar - structura provizorie folosita pentru afișarea unui mesaj publicitar.

 • 9.      Promovare - ansamblu de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piața.

 • 10.     Publicitate - totalitatea modalităților si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea si aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine etc. Orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligații.

 • 11.     Publicitate atipica - publicitate realizata prin intermediul unor mijloace, structuri, corpuri, instalații originale, fara repetiție.

 • 12.    Publicitate luminoasa - publicitate realizata prin corpuri luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar.

 • 13.    Publicitate pe vehicule - publicitate realizata prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare.

 • 14.     Publicitate stradala (outdoor) - publicitate efectuata in spatii deschise, in exteriorul clădirilor.

 • 15.    Publicitate temporara - publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum si pentru acțiuni de promovare de produse sau activitati.

 • 16.    Reclama publicitara - activitatea cu rol de a atenționa sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee; termenul mai este folosit si cu semnificația restrânsă de suport folosit in activitatea de reclama.

 • 17.    Sistem publicitar - ansamblu de elemente constructive folosite in scopul de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste sau a unui eveniment.

 • 18.    Steag publicitar - piesa din stofa, panza sau material plastic pe suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

 • 19.    Structura de publicitate autoportanta - cadru suport amplasat la sol, fara fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale ușoare de tip mesh, plasa fina, panza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje publicitare.

 • 20.    Proiect publicitar special — construcție provizorie atipica, creata special in scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are in alcătuirea sa elemente de fundație si/sau structuri publicitare clasice.

 • 21.    Mesh ocazional - mesh amplasat cu prilejul unui eveniment, numai pe durata promovării / organizării evenimentului.

Conținutul documentației necesare obținerii avizului pentru publicitate temporara pentru activitati promotionale este:

 • >  cerere pentru amplasarea unui sistem publicitar (formular - Anexa 4)

 • >  certificat de înregistrare - firma beneficiara (copie);

 • >  act de identitate - reprezentant legal (copie);

 • >  plan de situație la scara 1:500, in original, in doua exemplare;

 • >  schița sistemului publicitar, cu mesajul publicitar aferent (daca este cazul), in original, in doua exemplare;

 • >  acordul proprietarilor suportului pe care va fi montat sistemul publicitar (daca este cazul);

 • >  acordul societății de salubrizare (daca este cazul);

 • >  dovada achitării taxei de aviz pentru publicitate temporara (copie);

 • >  dovada achitării taxei de reclama (copie);

 • >  dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public (daca avizul vizeaza o activitate de promovare care se desfasoara pe domeniul public sau privat al municipiului Galați), in copie;

 • >  pentru structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale: executarea si amplasarea acestora se face in baza unei documentații tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnătură. (vezi art. 41 din prezentul Regulament), in original, in doua exemplare;

 • >  pentru zonele de publicitate restrânsă, stabilite conform art. 13, alin. (1), avizul pentru publicitate temporara se va emite numai după obținerea punctului de vedere al Direcției Județene pentru Cultura.

Către

Primarul Municipiului Galați

CERERE

pentru emitere aviz publicitate temporara

Subsemnatul                                                   reprezentant al firmei beneficiare

________________'_______________C7VP|„L|_U_|_|_|_|_LU_U

certificat de înregistrare____________________________cod fiscal______________________

cu sediul in județul __________________________________________________ municipiul/orasul/comuna

__________________________________satul__________________sectorul________cod postai________strada '                                 nr. _______ bl _______ sc. _______ et. _____ ap. ______ telefon/fax

______________________________________e-mail

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.... 72013, solicit amplasarea:

Firme

Panouri de afisaj

Corpuri de afisaj

Alte tipuri de reclame

in județul Galați, municipiul Galați, strada____________________________________nr.     cod postai

terenul identificat prin_____________________________________________________________________________________

Solicit amplasarea sistemului publicitar in scopul:_______________________________________________________

Conținutul materialului publicitar______________________________________________________________________

Perioada solicitata_______________________________________________________________

Amplasarea sistemului publicitar se va face:

 • 1. După tipul de activitate promotionala:

 • - publicitate

 • - reclama

 • - organizare de evenimente

 • - distribuire de mostre, pliante

 • - altele

 • 2. După regimul juridic al amplasamentului:

 • - pe domeniu privat____________________

Persoane fizice_________________________

Persoane juridice______________________

Consiliul local al municipiului Galați___

 • - pe domeniu public__________________

 • 3. După locul de amplasare:

Pe clădiri cu funcțiunea de: - locuințe sau locuințe + alte funcțiuni_______________

- alte funcțiuni decât locuințe _                      _

Pe stâlpi: - stâlpi ELECTRICA SA____________________________

 • - stâlpi TRANSURB SA__________________________

 • - stâlpi proprii________________________________________

Autoportante:

 • a) - fixe_____________________________________

 • - pe spațiul verde____________________

 • - pe spațiul pietonal__________________

 • b) - mobile____________________________

 • - pe autovehicule               

 • 4. După modul de afișare

 • - Statice____________ __________________

 • - rigide______________________________________

 • - flexibile_____________________________________

 • - Dinamice_________________________

 • - electronice______________________________

 • - mecanice____________________________

 • - succesiune de imagini

 • - film_______________________________

 • 5. După modul de luminare:

 • - Luminoase________________________

 • - Luminate__________________________

 • - Neluminoase si neluminate

 • 6. După felul suportului:

 • - Plan

 • - cu o fata________________________

 • - cu doua fete_____________________

 • - Volumetric__________________

Anexez:

-act identitate reprezentant legal (copie);

-certificat de inregistrare firma beneficiara (copie);

-plan de situație la scara 1:500, in original, in doua exemplare;

-schița sistemului publicitar cu mesajul publicitar afferent, in original, in doua exemplare; -acordul proprietarilor suportului pe care va fi montat sistemul publicitar (daca e cazul); -acordul societății de salubrizare (daca e cazul);

-dovada achitării taxei de reclama;

-dovada achitării licenței de ocupare a domeniului public (daca e cazul);

-dovada achitării taxei de eliberare a avizului de publicitate temporara.

Data__________________SEMNĂTURĂ,_______________________

Către

Primarul Municipiului Galați

CERERE

pentru prelungirea valabilitatii avizului pentru publicitate temporara

Subsemnatul____reprezentant al firmei beneficiare

_________________________ovpu_|__u_|_u_LLI_LI_I

certificat de înregistrare____________________________codfiscal______________________

cu sediul in județul _________________________________________________ municipiul/orasul/comuna

________________________________satul_________________sectorul________cod postai________strada ____________________________________ nr, _______ bl.___ sc. ______ et. ______ ap. _____ telefon/fax ______________________________________e-mail_______________________,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. ... /2013, solicit:

PRELUNGIREA VALABILITATII

Avizului pentru publicitate temporara nr.__________din____________________, pentru

Firme

Panouri de afîsaj

Corpuri de afîsaj

Alte tipuri de reclame


Cu amplasamentul in județul Galați, municipiul Galați, strada                  ____.______nr-

cod postai_______________

terenul identificat prin____________________________________________________________________________________

Solicit prelungirea valabilitatii Avizului pentru publicitate temporara nr._________/____________

din data de____________________________pana la data de__________________________

Anexez prezentei cereri:

 • - Avizul pentru publicitate temporara nr.___________!_______________________(in original)

 • - documentul privind achitarea taxei pentru prelungirea valabilitatii avizului pentru publicitate temporara (in copie)

 • - dovada achitării taxei de reclama;

 • - dovada achitării taxei de ocupare adomeniului public

Semnătură

Data............................... ..................................

Metodologia de autorizare

Conținutul documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism

 • •  cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale beneficiarului si imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

 • •  plan de încadrare in zona si plan de situație la scara 1:500, elaborate pe suport topografic, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a sistemului;

 • •  extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către OCPI;

 • •  certificat de înregistrare + cod fiscal (in copie);

 • •  documentul de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (copie);

 • •  fotografii/simulari pe calculator, color inainte si după montarea panoului publicitar

Conținutul documentației pentru obținerea Autorizației de construire

 • •   cerere tip pentru emiterea autorizației de construire - inclusiv anexa - completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

 • •   documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizației de construire (copie);

 • •  certificatul de urbanism (copie);

 • •  contractul de închiriere teren, încheiat cu PMG (unde este cazul);

 • •  dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții (copie legalizata);

 • •  extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi;

 • •  proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire intocmit de un proiectant autorizat (in original, in doua exemplare) care trebuie sa conțină:

 • - plan de situație pe suport topo vizat de OCPI;

 • - plan de execuție;

 • - secțiune prin fațada;

 • - detalii de prindere (vedere laterala);

 • - memoriu tehnic;

 • - fotografii /simulări pe calculator, color inainte si după montarea/amplasarea mijlocului de publicitate;

 • •  documentele, avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • •  acordul asociației de proprietari (unde este cazul), in forma autentica;

 • •  acordul proprietar/proprietari imobile proprietate persoane fizice si/sau juridice(unde este cazul).

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

AVIZ PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA

nr._________ din_________20_____

Ca urmare a cererii nr....................din........................adresate de persoana fizica

/                                       persoana                                      juridica

.................................................... cu domiciliul / sediul in județul........................................, municipiul ..................................., cod

postai ..........................., str........................................., nr........, bl.........., sc.

......, et.......,      ap......., telefon ................................................., e-mail ..................................................CNP/CUI.........................................................

in baza documentației depuse si in conformitate cu prevederile Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.................../...........................

se emite prezentul aviz in vederea amplasării / afisarii

Pe următoarele amplasamente situate in mun. Galați........................................................

Prezentul aviz pentru publicitate temporara are valabilitate de................................zile,

de la data.........................................pana la data................................................

Prelungirea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara se poate face la cererea titularului, formulata cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea expirării valabilitatii acestuia.

S-a achitat taxa de ...................conform chitanței nr.....................din

Prezentul aviz pentru publicitate temporara a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de............................................

PRIMAR,


ARHITECT SEF,

L.S.

Red.............../ nr. ex.

./ data..................

Se prelungește valabilitatea avizului pentru publicitate temporara

................./.......................

de la data de................................pana la data de............................


nr.


PRIMAR,

L.S.


ARHITECT SEF,


Data prelungirii valabilitatii:.......................................

Achitat taxa de: ................ lei,   conform chitanței nr...................


din


Transmis solicitantului la data de ............................direct / prin posta.