Hotărârea nr. 287/2014

Aprobarea folosintei gratuite de catre Asociatia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galati a spatiului situat la parterul blocului S12, Str. Nae Leonard nr. 34.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 287 din 31.07.2014

privind: aprobarea folosinței gratuite de către Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați a spațiului situat la parterul blocului S12, str. Nae Leonard nr. 34

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 331/03.07.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.072014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68362/07.07. 2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68364/07.07. 2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea nr. 147/12.05.2014 a Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 45728/12.05.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 49 alin. (1), Ut. ”a” din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. ”d” și alin. (6), Ut. "a, pct. 2, coroborate cu cele ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați, a spațiului situat la parterul blocului S12, str. Nae Leonard nr. 34, în vederea desfășurării activităților statutare.

Art, 2 - Direcția Generală de Dezvoltare va întocmi contractul de folosință gratuită în beneficiul Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați.

Art, 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


1 Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octauian Kovacs