Hotărârea nr. 286/2014

Acordul Consiliului local al municipiului Galati pentru organizarea programului "Scoala dupa scoala" in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 7 Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 286

din 31.07.2014

privind: acordul Consiliului local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 323/24.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 61952/25.06.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 61954/25.06.2014, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 3768/04.06.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 7, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 55272/04.06.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 14, alin. (1) și art. 16, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. 52/27.02.2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. “d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă organizarea Programului „Școală după școală” în sălile de clasă, după programul școlar obligatoriu, cu titlu gratuit, unde se pot extinde activitățile cu elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați.

.  _ Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.