Hotărârea nr. 285/2014

Scoaterea din functiune si casarea unor active (mijloace fixe), aflate in concesiunea S.C. APA CANAL S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 285

din 31.07.2014

privind: scoaterea din funcțiune și casarea unor active (mijloace fixe), aflate în concesiunea S.C. APA CANAL SA. GALAȚI

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Radu Cosea

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 330/03.07.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.072014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 67930/04.07.2014, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, RaduCosca;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 67932/04.07.2014 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Reținând prevederile H.C.L. nr. 268/18.06.2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe, aflate în concesiunea S.C. APA CANAL SA.;

Văzând adresa S.C. APA CANAL SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6562/19.03.2014;

Având în vedere pct. 4 din Hotărârea nr. 3/2014 a Consiliului de Administrație al S.C. APĂ CANAL SA. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. ”c” alin. (5), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 — Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Suma rezultată din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art, 3 - După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate, atât Municipiul Galați cât și S.C. Apă Canal SA. își vor actualiza evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art, 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 5 - Secretarul municipiului Galați vă asigură transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octafoidn Kovacs


Anexa la HCL nr. 285/31.07.2014

Prezentare valorică a mijloacelor fixe, aparținând domeniului public concesionat, propuse pentru scoaterea din funcțiune și casare:

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

nr.

inventar

An

PIF

Valoare de inventar (lei)

Valoare ram.

de amortizat

(lei)

Cantitati estimate deșeuri (kg)

*

SERVICIUL LABORATOARE CALITATE

01

Cuptor cu ventilație naturala

315051

1995

4.389,91

0

-FIER

VECHI

40 KG

02

Autoclav vertical 500 EH

315209

1997

224.784,82

0

*

SECTOR UZINA DE APA NR. 2

03

Robineti fluture DN 300, DN 400, DN 600 - 48 bucăți

315062

1995

913,72

442,52

-FONTA

4.100 KG

*

SECȚIA CONTORIZARE

04

CONTOR DN 15 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C - 6742 BUC

26057

2010

1.105.397,4

7

621.785,97

-FONTA <850 KG

-BRONZ

1.900 KG

05

CONTOR DN 20 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C - 1066 BUC

26058

2010

224.532,72

126.299,76

06

CONTOR DN 25 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -    5 BUC

26059

2010

2.152,75

1.210,95

07 ‘

CON TOR DN’32 MM "TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -   64 BUC

26060

2010

21.681,32

' 12.195,163

08

CONTOR DN 40 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C- 558 BUC

26061

2010

870.440,51

489.622,73

09

CONTOR DN 50 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -  153 BUC

26062

2010

382.216,89

214.996,95

10

CONTOR DN 80/20 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C - 18 BUC

26063

2010

141.865,55

79.799,31

11

CONTOR DN 100/20 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C- 2 BUC

26064

2010

12.574,56

7.073,19

12

CONTOR DN 150/40 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C- 5 BUC

26065

2010

59.808,58

33.642,27

13

CONTOR DN 15 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C - 1260 BUC

2103111

2010

44.139,85

24.828,67

14

CONTOR DN 20 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -  253 BUC

2103112

2010

18.969,56

10.670,36

15

CONTOR DN 25 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -    5 BUC

2103113

2010

381,62

214,65

16

CONTOR DN 32 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS.C-   12 BUC

2103114

2010

1.776,67

999,27

17

CONTOR DN 40 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -    62 BUC

2103115

2010

38749,57

21.796,69

18

CONTOR DN 50 MM TIP ZENNER MNK -RP

CLS. C -    120 BUC

2103116

2010

65.463,36

36.823,14

19

CONTOR DN 80/20 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C- 11 BUC

2103117

2010

6.481,81

3.645,97

20

CONTOR DN 80/20 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C -    1 BUC

2103118

2010

779,39

438,35

21

CONTOR DN 150/40 MM TIP ZENNER WPV

CLS.B/C- 1 BUC

2103119

2010

604,08

339,90

22

CONTOR APA RECE TIP TIP MNK RP + FILTRU

DN 20   1 BUC

317041

2003

90,00

0

23

CONTOR APA RECE TIP TIP MNK RP + FILTRU

DN50   1 BUC

317168

2003

190,46

0

24

CONTOR APA RECE TIP TIP MNK RP + FILTRU

DN50   1 BUC

317169

2003

190,46

0

25

CONTOR APA RECE TIP TIP MNK RP + FILTRU

317293

2003

175,80

0

DN32   1 BUC

- - -

26

CONTOR APA RECE TIP TIP MNKRP+ FILTRU

DN 40   1 BUC

3164681

2001

970,85

0

TOTAL

*

A

3.229.722,28

1.686.826,28

*

TOTAL CANTITATI DEȘEURI ESTIMATE: DEȘEURI FONTA DEȘEURI BRONZ DEȘEURI FIER VECHI

8.950 KG;

1.900 KG;

40 KG.


Președinte MonicaDă