Hotărârea nr. 284/2014

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati a lucrarilor de investitii "Bransament apa rece si racord canalizare"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 284 din 31.07.2014

privind: aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Galați și în administarea Consiliului Local Galați a lucrărilor de investiții „Branșament apă rece și racord canalizare”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Radu Cosea

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 329/03.07.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2014;

Având în vedere expunerea de-motive nr. 67918/04.07.2014, a inițiatorului - " Viceprimarul municipiului Galați, Radu Cosea;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 67920/04.07.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere declarația notarială cu încheiere de autentificare nr. 479A0.03.2014;

Având în vedere H.C.L. 330/28.07.2011 privind modificarea și completarea Procedurii de eliberare a acordurilor pentru executarea lucrărilor de construire pentru rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrări de instalații de infrastructură, aprobată prin H.C.L. nr. 258/09.08.2010;

Având în vedere dispozițiile de la pct. III. 4 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 — Se aprobă preluarea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Galați și în administarea Consiliului Local Galați a lucrărilor de investiții „Branșament apă rece și racord canalizare la spațiu comercial supermarket”, situat în Galați, Str. Nicolae Mantu nr. 67, 69, 71, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință, t Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octapian Kovacs

Anexa la HCL nr. 284/31.07.2014

Branșament de apă și racord canalizare la spațiu comercial supermarket

Obiectivul de investiție este situat în Galați, Str. Nicolae Mantu, Nr. 67,69,71 și a fost executat de SC LIDL Romania SCS.

Alimentarea cu apă rece a fost realizată printr-un branșament din fontă Dn 100 mm, racordat în rețeaua din fonta Dn 200, amplasată în tunelul tehnic vizitabil aferent blocurilor C1-C2.

Evacuarea apelor uzate a fost realizată printr-un racord de canalizare PVC-KG DN 350 mm, între căminul de canalizare proiectat la limita incintei și căminul de canalizare pozat pe colectorul de canalizare existent.

NR. CRT.

MIJLOC FIX

COD clasific are

VALOARE

(lei)

1

REȚEA APĂ RECE aferentă domeniului public amplasată în strada Nicolae Mantu, Nr. 67, 69,71, Galați

Dn =100 mm, L= 115 m

1.8.6.

23.724,96

2

REȚEA CANALIZARE aferentă domeniului public amplasată în strada Nicolae Mantu, Nr. 67,69,71, Galați

Dn = 350 mm, L= 94 m.

1.8.7.

38.070,11

TOTAL GENERAL (Fără TVA)

61.795,07