Hotărârea nr. 281/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Asociati Hanbal Club Danubius Galati si municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 281

din 18.06.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Asociația Handbal Club Danubius Galați și Municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 321/18.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 60126/18.06.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 60128/18.06.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desjășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborate cu dispozițiile art. 67, art. 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ort. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. "a", pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere, încheiat între Asociația Handbal Club Danubius Galați și Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. i33/29 04 2014, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Octdvian Kovacs

ACT ADIȚIONAL NR.   /

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR._______

Intre:

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ3O62467O259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Stadoleanu Ioan Daniel - Director Direcția Generală Buget Finanțe, și

ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB DANUBIUS GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Navelor, nr. 4, BL R2, Ap. 33, cod fiscal 25381768, cont nr. RO98CECEGL0630RON0923574, deschis la CEC BANK SA., reprezentata prin Președinte - PANTEA DAN.

In temeiul H.C.L. nr./________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr._________, susținerea financiara acordata pentru anul

2014 se suplimentează eu suma de 45000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru plata salariilor sportivilor si antrenorilor.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB DANUBIUS GALAȚI

PRIMAR                          PREȘEDINTE

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Director Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Șef Serviciul Juridic și Legalitate

Șef Birou învățământ, Cultură,

Turism, agrement, sport,

Culte și Sănătate