Hotărârea nr. 278/2014

Aprobarea tarifelor de inchiriere pentru unele utilaje aflate in dotarea S.C. Gospodarire Urbana S.R. L. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 278 din 18,06.2014

privind: aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea SC Gospodărire Urbană SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 318/13.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58898/16.06.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 58900/16.06.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (4) din OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64 din HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 - Se aprobă tarifele de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea SC Gospodărire Urbană SRL Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Tarifele nu conțin TVA și se pot indexa anual în limita indicelui prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică;

Art, 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art, 4 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Monica Dascălu


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octdvian Kovacs

ANEXA La HCLnr. 278/18.06.2014

TARIFE ÎNCHIRIERE UTILAJE

Nr. crt.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF aprobat lei/ora fara TVA

1.

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorca - funcționare

46,22

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorca - staționare

9,56

2.

MOTOCOASA Husqvama 555 RXT

14,44

3-

UTILAJ DE TUNS GAZON cu colector de deseu vegetal Husqvarna CTH 224T

2544

4*

AUTOCISTERNA PROFESIONALA CU BENA -funcționare autocisterna

31,54

AUTOCISTERNA PROFESIONALA CU BENA - staționare autocisterna

9,97

AUTOCISTERNA PROFESIONALA CU BENA - Motopompa cisterna

28,00

5.

MINICAMIONETA PENTRU TRANSPORT GUNOI CU BENA BASCULANTA - funcționare

15,71

MINICAMIONETA PENTRU TRANSPORT GUNOI CU BENA BASCULANTA - staționare

9,97

6.

MINI-INCARCATOR -funcționare

28,21

MINI-INCARCATOR - staționare

9,97

7-

AUTOMACARA 40 TONE -funcționare

59,86

AUTOMACARA 40 TONE - staționare

10,91

La tarifele aprobate se vor adauga :

  • - CCI 17,40%

  • - beneficiu 5%

  • - TVA