Hotărârea nr. 277/2014

Modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 59/25.02.2010, privind atribuirea directa prin ocntract de concesiune, S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A., a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 277

din 18.06.2014

pentru: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 59/25.02.2010, privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 317/12.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58364/12.06.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 58366/12.06.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 59, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 14 și ale art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Normele Metodologice din 14.02.2007 de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 54/2006;


Având în vedere dispozițiile HCL nr. 59/25.02.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”si alin. (5), lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se modifica anexa 1 la HCL nr. 59/25.02.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, cu modificările și completările ulterioare astfel:

Piața Tudor Vladimirescu din strada Domnească, nr. 189 va avea suprafața de teren de 3236,00 mp în loc de 2836,00 mp.

Art. 2 —Redevența se va modifica în mod corespunzător.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

ecretarul Municipiului Galați,

Radu O^tarian Kovacs

\c?c.