Hotărârea nr. 276/2014

Preluare microbuzului marca IVECO, 18+2 locuri, numar de identificare ZCFC5090005547129 din administrarea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea in administrarea Clubului Sportiv Municipal "Dunarea" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 276 din 18.06.2014

privind: preluarea microbuzului marca IVECO, 18+2 locuri, număr de identificare ZCFC5090005547129 din administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați în administrarea Consiliului Local Galați și transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal „Dunărea” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 316/11.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59436/17.06.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59438/17.06.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 859/03.09.2013 a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 113348/03.09.2013;

Având în vedere solicitarea Clubului Sportiv Municipal „Dunărea3", prin adresa nr. 888/06.06.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 56732/10.06.2014;

Având în vedere HCL nr. 351/21.06.2005 privind transmiterea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Centrului de îngrijire și Asistență Socială nr.56;

Având în vedere dispozițiile art, 36, alin, (1) și alin. (2), Ut. „c”, coroborat cu alin. (5), lit. „a” și art. 123, alin. (1) din Legea 213/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă preluarea microbuzului marca IVECO, 18+2 locuri, număr de identificare ZCFC5090005547129, din administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați în administrarea Consiliului Local Galați.

Art. 2 - HCL nr. 351/21.06.2005 privind transmiterea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Centrului de îngrijire și Asistență Socială nr.56 se modifică în mod corespunzător;

Art. 3 - Se aprobă transmiterea microbuzului marca IVECO, 18+2 locuri, număr de identificare ZCFC50900 0554712 9 din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Clubului Sportiv Municipal „Dunărea” Galați.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

~ ' Art. 5~-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați Radu Octdbian Kovacs

ț