Hotărârea nr. 275/2014

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unor unitati de invatamant preuniversitar a punctelor de colectare gunoi subterane situate in incinta acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 275

din 18.06,2014

privind: transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar a punctelor de colectare gunoi subterane situate în incinta acestora

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 312/11.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58368/12.06.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 58370/12.06.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (2), lit. ”e” și art. 8, alin. (3), lit. ”d” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și (2), lit. ”c” si ”d”, alin. (5), lit. V si alin. (6), lit. ”a”, pct. 14 si art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în administrarea unităților de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială nr. 13,33, respectiv 38, a punctelor de colectare gunoi subterane situate în incinta acestora.

Punctele de colectare gunoi subterane, înregistrate la numărul de inventar 213607, cu o valoare de 10720,86 lei fiecare, au o suprafață construită totală de 15 mp fiecare și sunt identificate în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Monica Dasculu

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Qctavian Kovacs

—*-   *4-

1 -    -+-

X

-* ■   K

x : 4

+

4

4“

4

4

+

4

4-

4

4-

4

4-

4-’

+

4”

+

4

4

4"

4

4-

4

4

+

+

4-

4

4“

4

4

4

4

+

4

4

4

+

4-

+

4

+

4

4-

+

4

4

4-

4

4

+

4-

4 4

+

4^

4

4-

4

4

4

+

4-

4

4

4-

4

4-

4

+■

4*

+

4*

4

+

4"

4

4*

4-

4

4

4

4-

4

4

4

4

4-

4

4

4

4

4-

4

4"

4-

4

4

4

4-

4

4*

4=

4

4

4

4

4-

4

4

4

4

4"

4*

4

4

4

_p

■4”

4

4

4

4*

+

4

4

4-

4

4-

4

4

4

+

+

+

4

4-

+

4

4-

4-

4“

4

4

+■

4-

4

4

+

4-

4

4

4

■+

+

4-

4

+

-4-

+

+

. L 'T'

4

4-

4"

4

4

4-

4

4

4

4

44"

X

4-

4

+

4

l

*T

+

4

4

4

“hl

4

4 1

4

4- 1

4

4- 1

4

4- 1

4"

. 4- n

X4W1250

, $0 ”F ~tt H


MASUilAT ling. Glotom^C,


ing. Ciobanu C j ȘX/L


Președinte de ședință, MonicaD


im w* i rtK uit UMWttU'-lWA ț j-.

SISTEM’DE PROIECȚIE STEREO 1970

Puncte noi

Nr.pct.

X

4$

736899.23

441259.03

51

F 736900-97

441249.84


bețișorCIA& MUNICIPIU^ GALAȚI Irin teplezentanț legat primir Marius Stan prVț Sen^ciui Investiții j I; f

PLAN TOPOGRAHL         >

.țAiiiuwn țiiMiaișawifethJui-aidZ >,>

— ’ J'-'
Nr.pct

. ¥

X .

?36228>T5

444022,59

66

73622845

444022.59


OPI

"b

+

+

~ +

+

+

+

4-

+

+■

+

+

+

+

+

+■

4~

+

+

+

+

+

+

4-

+

+

+

+

"b

+■

+

+

+


T

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

■b

+

+

+

+

+

4*

4-

+

+

+

+

+


+

50

+■

+

■+

4*

b + 4

”1"

+

+

+

+ T" 4

+

+

+

+

rtf.

Jz-jj

+

,p.

+

4*'

+

•+I

2

io

&

SG.711

ig.p;


.............   ............... ■' ■'■f/y'

P,EA. "CIOB-A^UJ

MĂSURAT

ing. Ciobanu Q

/ Z

'Scaqf

DESENAT

ing. Ciobanu dr

zl/

h20ț

' '                        ■ Lr-

XajâsJp


Președinte de ședință, Monica Dășci r ■'M


Anexa 3 la HCL nr. 275/18.06.201474.55

/

4

4

4 +

4

4

4

4 4-

4

4

4

4

4


Nr.pct.

Y

X

2

735954.87

44310240

3

TMMtltâ.

443103,<51


4

+

+

4-

4

4

4

+

4”

4*

4-

4

4

4

+

+

+

4

4

*4

4

4“-

4-

4

4

4

4-

4-

+

4

4

4

4

4l

+

+

4

4

4

+

4-

■4

4

4

4>

Î534-

+

4-

4

4-


4

+

4-

+

+

+

4~

+

4“

4-

+

+

4~

+

4~

+

+

4-

4-

4-

4*

+

+

+■

-4

+

+

+

4-

■+■

+

+ '

4-

+

t

■+■

+

+

4~

■+■

qL.

4~"

+

+

+

+

+

4,

+

+

■+

41'

+

4-

4-

+

4~

+

■4-

4-

+

4-

+

+■

4-

4-

+

+

+

■+

4-

4*

+

■4-

; +

+

4~

+■

+

+

+

+

. +

4~

4-

4^-

+■

4“-

■ q-.

qi

+

+

qi

'4'

'+•

+


X *J&X/

/ RHSgfflăWWFĂUN"’

1. y»Try rz, '

f^AsuiW

■1/ -

/Scara ;

11200

7?,&

v —

13.0§. 13