Hotărârea nr. 269/2014

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in judetul Valcea, comuna Calimanesti, Str. Calea lui Traian nr. 535 (Vila Bucegi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 269 din 18.06.2014

privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, Str. Calea lui Traian, nr. 535 (Vila Bucegi)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 304/02.06.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 49864/23.05.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Văzând raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 49866/23.05.2014,'al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Sentința civilă nr. 403 a Judecătoriei Brezoi, Județul Vâlcea, pronunțată în ședința publică din data de 20 mai 1999, rămasă definitivă și irevocabilă;

Având în vedere Actul de vânzare autentificat de Tribunalul Covurlui sub nr. 208 din 17 ianuarie 1930;

Văzând raportul de evaluare a imobilului situat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, Str. Calea lui Traian, nr. 535 (Vila Bucegi);

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), Ut. „b” și art. 123, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă raportul de evaluare a imobilului, teren și construcție, situat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, Str. Calea lui Traian, nr. 535 (Vila Bucegi).

Art.2 — Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, Str. Calea lui Traian, nr. 535 (Vila Bucegi), imobil format din teren intravilan în suprafață de ggg mp. și construcție vilă P+2E cu o suprafață construită de 287 mp la sol.

Art. 3 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați

Radu Octăvian Kovacs