Hotărârea nr. 267/2014

Aprobarea cofinantarii in anul 2014 a proiectului de investitii "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati, in perioada 2014-2020"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 267

din 18.06.2014

privind: aprobarea cofinanțării in anul 2014 a proiectului de investiții „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014 - 2020”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 315/11.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55956/11.06.2014, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55958/11.06.2014, al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere adresa S.C. Apă Canal SA Galați înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub numărul 58802/16.06.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), lit. ”d” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, lit. V din Legea nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14, din Legea administrației publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă cofinanțarea, în anul 2014, a proiectului de investițiiAsistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru


Galați, în perioada 2014 - 2020”, prin alocarea sumei de 8.812 euro fără TVA, reprezentând 22,91% din cheltuielile eligibile aferente investițiilor din cadrul proiectului.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.                                . .

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțăăian Kovacs