Hotărârea nr. 266/2014

Aprobarea Master planului revizuit si a Listei prioritare de investitii ce asigura serviciile de apa si apa uzata in judetul Galati, completare etapa 2014 - 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 266

din 18.06.2014

privind: aprobarea Mașter Planului revizuit și a Listei prioritare a obiectivelor de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați, etapa 2014-2020

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 314/11.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 57972/11.06.2014, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 57974/11.06.2014, al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (2), lit. V din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, Ut. ”b” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6) Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Mașter Planul revizuit și Lista prioritare de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați, etapa 2014-2020, individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


a Bw® I Contrasemnează, ÂSetretarul Municipiului Galați,

Radu Octavîan Kovacs

Anexa 2 la HCL nr. 266/18.06.2014

Anexa


JUDEȚUL                          L7 ... SALATÎ
Pianul de investiții pe termen scurt
Costurile deinvestiție pe faze și aglomerări țpreturi curente - 2

N6

■■ ■:                 PfcleȘț

Panduri de Coeziune (Euro)

Din care populație

Investiție specifica

\              7- '' ■/:

perioada2014»2018

, (Euro /locuitor)

1

GALAȚI

Alimentarea.cu.apa..     .....

'. 1W5.0&&-

. 351.909 V

i&22<......

867 "

Apa diata.: ' J. '

. . .... 7.288.000 . .'

'2S4.792 ■.'

Moo.

' .1421'

2.

iWuci

6 645.000

Ăstpentâreămi-apa               .....

.......3.237»

-  53» '

13,089 '.

247  '

Âpâ.uitaita. .         P.., / .'

3;4$LOOO,

■§im3 ''

x 13.259

257

3

PECHEA, CUZA VOOA, SLOBOZIA CONACHi

1.107.000

Artrijfefei.0&sijș.»^..’" .'r'

162.000

'. '. "15.615 . '

240.

.   675

'.â4șW

■1&6W... .

'. 725   .'

U03=

4

BERESTI                  . 7 '

7,577.972 .

jMihieW8scki$a ’■             7.....J.

... \    ......2,974.200             ;

W .

.... 3.600-.......■..;.

783

Apțfflfth.

■■■■ ■ '.

' -3W

•""■ 3.800

1.212 '

ș.':

movileni

11.556.960

^m^reaciiiapa'...,".

-420» .

.. .W; "■

323S   .   .

130

Apa u&ta '

... ii.im»

.8M24 ...

,.' ■'

-iȘȘl ■ ■■.

e ■■■ 5

cosmesti

aw»

Alimeniarea.puapa:''

. ...      2W.000- ' '

Ws.

' '. 4.096 ' '

514 .

Apa uzata ■....              ..                ■".

inclus. iriMovleni ..

■ .

-

■■■   A-.'

7

9-757.280

Alimentarea cu apa     7, . ......

h^us'.inWaS' .

...,

-

■■ v ■

7.8M ..■

. 7.854

1.242    .   „

B

P1SCU    .   .

6WW

. IhdusM <5iaW

-...

.'■ ■■ * ■ ' '

»

Apa-uzâts'... ..    .          .....

..... 4S50 ■

. ,4M '

1.470     .    .

9

braniștea

"■ 9       ■

JMîm^i'ț^a'cuApâ "'

.... Ihclu^lnGĂIeii

-

\ . «.■ ■;

. - .

Apș-.uză't4' ■

inclus inSendreni

•••••• *v ..

-

io

SENDRENI

Aiimenlsmaiufipr

fricii in Galați .

■/L.-

...... . <.■■.■■.

■ ■ . ■ . ..

ApaiâgW

■113M840

. im..

' 7.205

1-6'15

țț

LIESTI, IVEȘTI, BARCE A, UMBRARESTI, BRAGANESTI

2.226.000

.. Inclus in-Gâto'

-

; ■ .-^ ■■ ■■-

■ ■ . . ■*■■■ •: • • ..■:

Aț&i»âk<      ; .' .     .....

'..

39L637: :

. 1.630 .,

." ■ -1:'m ' ..........

12

INDEPENDENTA

6.234.880

Alimfen&jwwdpai. . .

Inclusln. . ..

■■- ■'. \

■ ■ ......:

ApAvr^ta,'           " ■ -■■     .....■

&23W0  ........

..' .4<m.''

' 4.799

.   . . 1.299

13

SMAROAN (Smardan.Cismele, M. Kogalniceanu)

5.220.800

5.162

Al&nenhriș^tti apa.' " “ ' , "

.... isziooo:.

57I62

Apa uzata

' 3.848.800 .

.. 2.880

' 1.330

ROC(Echipamente si SCADA)

1.840.000

Aiimăhlafacuapâ peiafeilS’

' ' ÎJ24OG0.

Gaoaltearei      .        '               " J ..

800.060' '

Total Generai

DMWf isșniiȘ ■


-—

(M»&           «uaojnj ’rtoN nftt

. ;R®*™w^mZk- "ȘMWțlAvyi

îZîSZ^ffiSSS

■î, .1 ni i ■* i i w >'| N m ,1| ah" i "il II W W*' WWW-H.» i.ij.^iMiMwwwu; j

nnisanr3’2

a#H»i

qW '.

'sws :

1™

ewwiftsaMfiEJefeueut’âiieziiwieb^o^feaieM

8tț*’W**w• '• X?’Tț*r7TȚ*M***țl■*!»*•***■ •T’F* >"kvFVjE^

ZVZ

wwț

IW»

. rnwrț":

.. W-

: -far '

:

' W«fif

mrzsț

:   000-Z6t ■■■

®W ‘

fr

‘                             sjediuorf ap șiieis

^cKaotfa^ăpețș

WS

: WfâS

..iW

'..........<.......1

■-. ouat'

.....led.ouud^aațoo

. ttiw

zzrur* .

; ..Sw

Hd

țțssMăgsăieind^ep ajm$

a^fKfe-șp.SțiișS

ziȚem

: Z/Z"£09>

eiezncdy

,.^g

■ :''A ':f --a::

:.i..:..,:.^:.:.:,.::             .;,:■■■].>                  ȘA:;;- ;■:■■’

^..Ț            <   . ...

r..-'^/;--■■■■-■■ ■ ■■: ;.,r. ,.

'■......;■■”■■■                     Ți]

: -            "   ■-.■■- '          .....i-'

,:r-:^'> :■/■ >•

■SȘ®

■'

y.; :<■■■/■ <■■■■.!.■

-șan;.»

;• ■ ,;

nniaanr

E'l!'. .■■■'.•',■!■*■!■

Planul de investiții pe termenscurt - sistem apă axată

■' ’'- j

;k;

: ■    '-     ■- ■: L,-- '            "■’■'■                ■■

BKiiEii

•: , , - ■ ■: ■ -........

. w<î«

kkkk'jk

Cantitate

®SȘ]

■ & u

.....-i

' ■ '.' L-.'Z.

.......... -. : ■

■■■

^ăîfMSșj:

■-Ksgsssr-1

i n

Apauxata

9.757.280

&m.289

2.1

S^^&îHArș?,'.'' .

&■ ■

JW '.

k 'W

3,041.280

-

3.041 .a»

2.2

'aitVCA*-

■ ■■

^adinȘșeșed ■ a

**

■'   3.000

120

:  360.000  .

360;OOQ. ț

360,000

O;- ■■ ■ ■■

Șțw.da^^; ...

...' &*>■■" L

7

■" 336.000

, »W».........

' ..

Rețea decșnahsm

RSsțeă de            ■ mflffiațiafjț ȚHrftȚȚțflpepH'

w

18.000 .

140

2£&O0ft '

■2,â2640Q

W^qo

R^ade’^h^^e menajeră Tudor

-------—■——

'■ ’auwo- ■

iȚșșoMa

; șse&m


JUDEȚUL:samcaebseee

.. ..

  • ■ k. E VIE

  • ■ Ek

. ■ : - : - ■ : ■'■?■!■ ; \ : ■■_'■

. • •,' • .....

-■.' kWtE

... .■:■?■'. ...■■■■■■ ■■■

■■■■ • ■ :■.■ .■-..■...... - ..... - ■•■ : ‘ .

ȚEțEȚȚȚ V- ■■■■[■'        kVkdM:

E'           :/. ?

=Ț»-<

®Ș|k

05

ț; r j:?ks

SE1

■O:          ttliâț '•' ’’

kr         LariiVd' ’■■'

k-î:kTk..E

■':■■■■ ■■■IȚkkkl-'

= ......       .....-.ml

E:                        .

J>2044-$cidt"--

£

Apa n-rAt^

oowo

ww

2.1

, M..

î ' 352

■■"■jwW:

ȚtșqțjqE

’ '■ 1.760.000

.

0eilșețdr.^rifKȘp.îă '

Cofectof-pricv^i..

, . m!

. ...;2*Ș0ț|-. : ,=

:  î<

■ 350W. .

. w. ■

’WW '7\

24'

«țațe ae pompare

ȘȘiW de pompare apa u2ata pt agtocnefție

■ buc '

.. 5

E&sW

■■' 240.000

^ O0i&. . ■

.. 2<«* :.......-

2-4 ..

Rețea dec^nafe^e

Bet0a:âfe^.riâli2Br» tatiMfa#-..

ml ■

:. 3iw

W

4iS4$&ter

■ A&taâ# •■

4.340.000


JUDEȚUL:


GALAȚI
(includă îoeaHtatlfsLiesti, Bucesti, Ivești, UmbrarostiDeal, Torcesti, Umbraresti, Podoleni, Barcea, Draganeertt «I Malu Alb)N*

Cantitate

■■ (Euro) 1

■-■" 2ay^W'\

2 ■■

Apauzata '                                                                      '                  <

2.22000

2.228.000 ,

2J226.0Q0

2..1 '

3fețȘe':țfe|Xîriip4n!f;

0

2.3='

C$ec^:pifeti|53l -

o

2.4.1

î40

■ 902.OOQ .

' 952,000

952.000

2.4,2- '

Extindere canalizare h/esti                   ?

ftâ

TfiȘflOO . .

.... .W®:

Z4.&

Rețea de canalizare

Bdinderecanailzare^Barcea; '

-. ml

■ soo

140

' ■ rb.ix&

7«'W

....../. Țcio

2.4.4   ’

Extindere bao$1tearș: Uțnbr^ș®

. -W

140

. 7ftp00.

70.000■'

.....wba

2.4.5   ■

Sxtfttter«;c^fi2are-0ragan^i

,W

■ iw" ’

' ";ț40'-'L

■■ ;37&80Q. j.

■ '

"jSWOO:

2$

TrataiMs^ rtănjciltiîui ■


Preț total ?

;;;.'::'â'.

Fonduri Coeziune

Șx/j/^fewi^h

1

Alin»ențar« cu ana                                  ....         ’                                 .................

iâfeow

.S^STJJ® .=

•■ imw--

-

Acfectîiffie.ffiSni cspta»e Rcta-da* Teeaei

W:

!     170

" ■785.0»..’

: 'WO®.' :

7fi&00&

S’.3.t

Exgt«i<K-a:îeteîeJapăMuntdpfeI 7®cUcf ■..

wtf.’

: 4.13®...

■110

'■ 1^J0®

1 <232,000 »

J.t,232a0O

13-.2

Rși0.4e-disijibyfe'

Rimașarereteie Tecuci      ...  ...

(Țlt

s.267

150

' :U40;P6Q '

ts.n.n.y,,,,,,„.

5 Preffcrtâl

ȘÎF®șaX; .■■Ș^Wf'dȘe'fllF^^.:;

1

ftBmS^weWâa»».;       ■                                                            ''. ■■■.■.■■■..■. .        ,,J

182.000 '

162.000

162.000 '.

1.1

Sursa- ...

0.

12

tSWe-di# Matern

o ... . ...

itJfr

Ateiste -. '

0

M '

Ststie de. pompare

9!

1.5.1

ExbnteeteisadisMblitfe-Pecfc'eă

.. W ■■ .

■. «39-

■ ■« •••

-tern ■

'tem ■■

i«z .

Reteadedlstribte

ExSnderereteBdsstributieiCuzaVotla. :'.

rttf

400

90

36.000.

.36.000 .

' ' 38.000

j'is ’.

. M.:

60$

•se-

..'.'..«WJ ' .-

■ Mffl»

.54:000-

Sistem zonatde aiimantarc cu apa:


|.>j;

EZZZZ„

: 1


apexa 10.3.3.3JUDEȚUL:


Sistem zonaTde aiimentarecu apa:

■: «♦•--

ȚȚ.:Ț.;; ■■ ;;'Ț                     jr-\4. ț O

:Cau$iBt»L

Preț unita

Ț:..,-.f^țWțț;2 :.':L

■■ : fe'j" ::(Eurdj; ■'■■■:

- HȚ:?$Biișejt ■: ■'■.

1' ' '

AHmeterecuapa ’       ... . ......

2.974400

2474200

2.974200

TA-

sum*. .

Extete.frtecepte -.fetele

s . te’

2

cate

râw

■ : 12000- .:

.-.i20,cib&?

T.2. .

Staiie de tratare:         :

iStefie^Matare iuorarei-pwja-BeresB ':.

=. bas-

1

.«r.a»....

4»ix»

1.3 -

AdUCifafle..

<W&te8&&uife Wretoiti

-M .

. .50Q   :

..-«>• .. .

/&«» '

siojodb

30.000

1.4.1

Siăiîe.cfepcmpare

Statetetetere^PteMer hitfMdr' .' .

'. '-■■

. , r..

.fâm ■

79.200' ■

.   7&&»' . .-

TA'2 ' '

Berteti      .

te: ;

2

’. .50.000..

■. «oi ■■■

;9MXJ»

1.5.1 '

Rtea.de disWbutie.

RfflMf¥W7tețx»5Q mc ' .

■te'

.1

/'. S5.<W .

•• 85W

8&0W-

85.000 .

1.5.2

ReabiittatetezerwrSt^meBtes».....

1 -.

■35W' ’:

■^.WJ  .

35.000 .

35.000 - '.

Rș^imefnsiiMar^wtsț^a.^'^!s®ăteift&nt'

«aclam'■-ranmr-

âL- '-

5.0O&

«tt

' Ș0Q.W J

SȘO.iXiQ:

1.5^ .

Exîinciera.reta dadtWibte apa.Sorești.

' m ■

■ ?.&x>

3b

.szs'm .=

' -875.000 .

. . 6T5. e«H> : .

1A5

Extindere Mte de'.^^»)rțieașaii.B^teg' frteriir-

/nf'

= ’SJKHl

39

; ■ Ușow

4S0JQt&

1.5.6 . '

ReabtBttereteadistrtoBe...

rn'

4.0)0

.. m

.400.000 ..

.; 400.000

400.000-

1.5.7

tenSi?

««sitaw               '-.■.......

te

t

.șdcotr

«țoas ■

■ $&ceo

W®»

Îi53 ■

Cctetefeare sistan.existentBerestî

te .

... ms-.

'. '■ m : ■ ■

. . '3S9i®

350.000  ;

350000' ■■


JUOETUL:

' Sistem zonal tf e alimentam cu aoa

Planul drinvestitli pa termen scurt - «jștwrt dealfmțMrrtarecu^aBă


EZ

EZ


;':we

SffiȘȘî


âneța W.3.3.8


■ N°

"Caniftate;

.;;;Wspsbit/iT

-. Faze 2.'-. .iSussjiOmantare

f"

ABwntarecu«ta - -                                                 ‘         -■                     .-■■■■.

■470XH10 '

4T45U09»

470.000

fii

Surse

■ btK ■■■:

'&Q80

■40ioq&,.

Jieșffito.

4C..&0

Ștatfe țfe tratare

'iti#

AfftîCtaie

StatleMpompare

Reito^iwei^istțatie‘dțr'p6mâsr9" :   ...

f

•WKW'

■ W®:’

. Biob ■

f.5.1

RSaa'cte/dîsWbuBe ■

'.■ M- :s

fceoo-

90

. ator.:

' 270.000 .

270.000 ..

1^2

Rețea dedi.StriSufie: ,

Rezewer -‘20O'mc.   / . .

■ ■ *WȘ: : 1:

i

JăfcOoȘ’

' "’i^cop?

1&D®

•W&’

Anexă

Plande investiții petermenscurt

Costurile totale de investiție pe categorii de lucrări pentru toate aglomerările