Hotărârea nr. 265/2014

Aprobarea Master planului revizuit si a Listei prioritare de investitii ce asigura serviciile de apa si apa uzata in judetul Galati, completare etapa 2007 - 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 265

din 18.06.2014

privind: aprobarea Mașter planului revizuit si a Listei prioritare de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați, completare etapa 2007-2013

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 313/11.06.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 18.06.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 57598/11.06.2014, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Fiorin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 57600/11.06.2014, al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile ort. 8, alin. (2), lit. V din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, Ut. Vdin Legea nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6) Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Mașter Planul revizuit și Lista prioritare de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați, completare etapa 2007-2013, individualizate în anexe 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


°\           o' /

Z7 / Contrasemnează,

?;^7<S^etarulMw ^icipiului Galați,

Radu Ociavtan Kovacs

LISTA PRIORITARA DE INVESTIȚII COMPLETARE ETAPA POS MEDIU 2007-2013


Nr.crt.

Aglomerare :

i’.?.

1

Aglomerarea Galați

stand automat de verificat contoare electronice

contor apa rece electromagnetic 190 buc

achiziție contori

echipament transport nămol

autoutilaj pentru împrăștiat nămol in agricultura 1 buc.

total

2

Aglomerarea Tecuci

achiziție contori si module

Autocuratitor combinat întreținere sisteme canalizare 1 buc

autovidanja 1 buc

autocisterna 1 buc

instalație de preparat hipoclorit

buldoexcavator 1 buc

autolaborator detectare pierderi 1 buc.

încărcător frontal 1 buc

total

3

Aglomerarea Liesti

achiziție contori si moduie

Autocuratitor simplu întreținere sisteme canalizare 1 buc

instalație de preparat hipoclorit 1 buc

autovidanja 1 buc

utilaj combinat tractor-buldoexcavator

autolaborator detectare pierderi 1buc.

total

4

Aglomerarea Targu Bujor

achiziție contori si module

Autocuratitor combinat întreținere sisteme canalizare 1 buc

autovidanja 1 buc

buldoexcavator 1 buc

total


Costtotal(euro)

..... ‘. ■

Fazal (2007,2013)

Sursa de . finanțare

Fondd^fe coeziune;'^

196.000

4.620.624,00

4.620.824,00

290.000

3.944.824,00

120.000

70.000

4.620.824

750.000

1.689.167,00

1.689.167,00

310.000

126.667

75.000,00

60.000

62.500

185.000,00

120.000,00

1.689.167,00

624.883,00

1.234.050,00

1.234.050,00

175.000,00

60.000

126.667

62.500

185.000,00

1.234.050,00

235.202,00

734.369,00

310.000

734.369,00

126.667

62.500

734.369,00


5

Aglomerarea Pechea

achiziție contori si module

413.166,00

725.666,00

725.666,00

Autocuratitor simplu întreținere sisteme canalizare 1 buc

175.000,00

autocisterna 1 buc

75.000.00

buldoexcavator 1 buc

62.500

total

725.666,00

6

Cosmesti

achiziție contori

150.000,00

7

Sendreni

achiziție contori

145.000,00

8

Beresti

achiziție contori

69.000,00

9

Movileai

achiziție contori

69.000,00

1

TOTAL

9.437.076,00

9.437.076,00

9.437.076,00

Președinte de ședință,