Hotărârea nr. 26/2014

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014, pentru SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.26

din 30.01,2014

)       privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC

Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâri: 3/14.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7162/'21.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

I              Având în vedere raportul de specialitate nr. 7164/21.01.2014, al Direcției

Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 9, art. 10 din OG nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

HCL 26 doc.

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect o participare majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat, pe anul 2014, nr. 356/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^dftâfdeședință,

Bogatu


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Qctqvian Kovacs

HCL 26 doc.

Anexa la HCL nr. 26/30.01.2014

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA GALAȚI Sedlul/Adresa: GALAȚI, STRADA TRAI AN, NR.63

Cod unic de Înregistrare: RO10843605

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an cuanta 14

0

1

2

3

&

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2073D

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

20660

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legate In vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

80

3

Venituri extraordinare

8

D

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

20300

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

20210

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

7850

B,

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1171

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9084

co

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

6910

C1

ch. cu salariile

13

6200

C2

bonusuri

14

710

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

"T

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

288

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fond uri le speciale șl alte oblioatll leuale

16

1886

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2105

2

Cheltuieli financiare

20

90

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

111

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

430

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

149

V

PROFITUL CONTABIL RAMA3 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

281

1

Rezerve legale

25

14

2

Alte rezerve reprezentând facilitâți fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din Împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelorde la Rd. 25,26, 27, 28,29

30

267

7

Participarea salariatilor la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la nivelul operatorului economic tn exercițiul financiar de referință

31

27

8

Minimim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local In cazul regi Hor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

134

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

-dividende cuvenite bugetului local

33a

134

c)

- dividendecuvenrtealtoracționari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

35

106

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

30

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

a)

cheltuieli materiale

35

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

Q

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2595

1

Alocații de la buget

44

600

alocații bugetare aferente plății angșjamentelordin anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2595

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

330

2

Nr.mediu de salariați total

49

315

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (leifpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1828

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (leilpersoană) (Rd.13/Rd.49)H 2*1000

51

1640

5

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii leifpersoană) (Rd.2IRd.49)

52

0

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitei persoană)

53

65,81

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri ancLrent2014

0

1

2

" "5

b

7

Cheltuieli totale la 1000 tai venituri totale    (Rd.7/Rd.1)x1000

54

979,76

a

Plăți restante

55

670

9

Creanțe restante

56

320