Hotărârea nr. 212/2014

Alocarea unei sume de la bugetul local bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Mavramol" in scopul executarii unor lucrari de reparatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.212

din 29.05.2014

privind: alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii „Adormirea Maicii Domnului -Mavromol” în scopul executării unor lucrări de reparații

Inițiator: Domnii Consilieri Locali Gheorghe Bugeag, Ilie Zanfir, Victor Dobrea, Carmina Liana Mușat, Monica Dascălu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 257/19.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50982/27.05.2014, a inițiatorilor -Domnii Consilieri Locali Gheorghe Bugeag, Ilie Zanfir, Victor Dobrea, Carmina Liana Mușat, Monica Dascălu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 50984/27.05,2014, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea parohieiAdormirea Maicii Domnului - Mavromol" înregistrată la Primăria Municipiului Galați cu numărul 15942/14.02.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din OG nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2), lit. „b” din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local, din Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie" Titlul 59 - „Alte cheltuieli”, în scopul executării unor lucrări de reparații la Biserica,Adormirea Maicii Domnului - Mavromol".

Art, 2 — Se aprobă încheierea convenției de finanțare între Municipiul Galați și parohia,Adormirea Maicii Domnului - Mavromol", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 212/29.05.2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONVENȚIE nr.________I__________2014

Privind :sustinerea financiara prin alocarea de fonduri de la bugetul local parohiei” ADORMIREA MAICII DOMNULUI -MAVROMOL’’

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, .cont curent RO49TREZ30624670269XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan, și

1.2. Parohia “ADORMIREA MAICII DOMNULUI -MAVROMOL”, situata in

Galați, str.____________ _______________________________________nr._____avand cont nr.

______________________deschis la_______________________, cod fiscal_________reprezentata prin Preot -   _____________________

Art. 2 - OBIECTUL CONVENȚIEI

 • 2.1. Convenția se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului

Galați nr. ______________ privind: alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii

„Adormirea Maicii Domnului -Mavromol” în scopul executării unor lucrări de reparații, a O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, a H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea OG 82/2001, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.2. Obiectul convenției consta in alocarea de către Municipiul Galați a sumei de 40.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59,parohiei”ADORMIREA MAICII DOMNULUI-MAVROMOL” in vederea continuării lucrărilor de construire si reparare a lăcașului de cult.

Art. 3 - Plățile se vor efectua in transe, in baza unei solicitări. Parohia ‘ADORMIREA MAICII DOMNULUI -MAVROMOL se obliga sa prezinte in termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați, decontul justificativ, conform art. 6 din prezenta convenție.

Art. 4 - DURATA CONVENȚIEI

Prezenta convenție este valabila pana la data de 31.12.2014.

Art. 5 - DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă să susțină financiar cu suma prevăzută la art. 2.2 execuția lucrării din bugetul local al municipiului Galați

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul prevăzut la art. 1.2., pe baza documentelor justificative.

5.2. Parohia “ADORMIREA MAICII DOMNULUI -MAVROMOL”:

 • 5.2.1. Sumele alocate de Municipiul Galați vor fi întrebuințate la decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

 • 5.2.2. Sumele alocate vor fi cheltuite in exclusivitate pentru realizarea lucrării pentru care au fost alocate fondurile si acestea vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2.3. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați, constând in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitanțe, contracte, state de plata, etc.).

5.2.4.Sancțiuni în caz de neexcutare

în cazul în care din vina sa exclusivă parohia nu prezintă la termenul stipulat in art.5.2.3. si art. 6 lit.i. documentele justificative privind plata efectuata , Municipiul Galațiva percepe penalități reprezentând o suma echivalenta cu 0,10 % din valoarea sumei alocate , calculată pentru fiecare luna sau fracțiune de lună incepand cu ziua imediat următoare termenului care a fost stipulat in convenție.

Art. 6. JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea în vedere următoarele:

 • a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

. b) nu se vor. admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

 • g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • i) documentele justificative vor fi transmise in cel mult 30 de zile de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați către lacasul de cult, si oricum până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia.

 • j) situația de lucrări, acolo unde este cazul;

 • k) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit

(2)Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.

Art. 7 - MODIFICAREA Șl ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere: - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

- în cazul în care nu se realizează

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezenta convenție de finanțare , sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acesteia, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1.  Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. în caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea .care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 10.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către biserica, va fi controlat de către Direcția Generala Buget Finanțe și de către Direcția Generală de Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Art 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentei convenții, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezenta convenție a fost încheiat în data de________________, în 2 (doua)

exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

PRIMAR

Parohia” ADORMIREA MAICII DOMNULUI -MAVROMOL”

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Director Direcția Generală de Dezvoltare

Control Financiar Preventiv

Avizat Juridic


Responsabil Contract