Hotărârea nr. 21/2014

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati, pentru anul 2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

din 30.01.2014

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pentru anul 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 34/21.01,2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7092/21.01.2014 a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7094/21.01.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 12/09.01.2014, a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 530/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 97/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (3) și art. 25, alin. (1), alin. (2), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pentru anul 2014, în cuantum de 642 lei/beneficiar.

Art. 2 - HCL nr. g7f26.02.200g privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

RadujQ&tavian Kovacs