Hotărârea nr. 197/2014

Asocierea Municipiului Galati cu Clubul Sportiv Scolar Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 197

din 29.05.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Școlar Galați

Inițiator: Domnul Consilier Local, Alexandru Marian;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 232/14.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 47614/16.05.2014, a inițiatorului- Domnul Consilier Local, Alexandru Marian;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 47616/16.05.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea cu nr. 518/08.05.0214 a Clubului Sportiv Școlar Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 44948/08.05.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. "a", pct. 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiul Galați cu Clubul Sportiv Școlar Galați în vederea participării la Competiția Națională de Natație, ce va avea loc la Arad, în perioada 06 -08 iunie 2014.

Art. 2 - Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


fflg d&ședință,


Con trasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 197/29.05.2014

CONTRACT NR._______/     2014

de asociere între Municipiul Galați si Clubul Sportiv Școlar Galați

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generală Buget Finanțe

Și

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Strada Mureșului, nr. 2, cod fiscal 32654461, cont nr............................, deschis la ...................., reprezentata prin

Director Basso Valeriu.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 8 660 lei de la bugetul local Clubului Sportiv Școlar Galați, in vederea participării la Competiția Naționala de Natatie.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează

valabilitatea la finalizarea acțiunii

li.


CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Clubului Sportiv Școlar Galați

Art. 3. Clubul Sportiv Școlar Galați in vederea susținerii proiectului se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr......../   . 05 .2014 exclusiv pentru

cheltuieli cu participarea la Competiția Naționala de Natatie.

  • b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării proiectului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 8 660 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru participarea la Competiția Naționala de Natatie.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul .............................................

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează după finalizarea acțiunii.

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării în scris a deciziei sale către cealaltă parte în termen de 15 zile dacă se constata că nu sunt îndeplinite obligațiile stipulate la art. 3 și 4 în prezentul contract.

Art. 8. în cazul în care asociația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând asociației sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă asociația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. 3 și art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări scrise a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,____________în 2(două) exemplare, fiecărei părți

parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

PRIMAR,


CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GALAȚI

DIRECTOR,

DIRECTOR DIRECȚIA

GENERALĂ BUGET FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE


CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ȘEF BIROU ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE ȘI SĂNĂTATE

AVIZAT JURIDIC