Hotărârea nr. 193/2014

Aprobarea proiectului "Reabilitarea Colegiului Economic Virgil Madgearu Galati" si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului

Ifc

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 193

din 29.05.2014

privind: aprobarea proiectului „Reabilitare Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 227/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46198/13.05.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46200/13.05.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile ort. 5, alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) Ut. ”d”, alin. (6) lit. ”a”,pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al Municipiului Galați în sumă de 87.480,95 lei cu TVA:

  • -  20.024,95 lei cu TVA, reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile

  • -  67.456,00 lei cu TVA reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului

Art. 3 - Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Municipiului Galați, a resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire aprevederilor acestei hotărâri.

Art. 5- Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


\dp'ședință, fcwan


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octdvidn. Kovacs