Hotărârea nr. 191/2014

Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia "Universul Prieteniei" Iasi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A nr. 191

din 29.05.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Universul Prieteniei" Iași

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 223/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46160/13.05.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46180/13.05.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Asociației "Universul Prieteniei" , înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galați cu numărul 32400/02.04.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a", pct. 4, pct.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Universul Prieteniei", pentru realizarea proiectului Tabăra de creație și recreație: Galați - Orașul Valurilor Dunării, ce va avea loc in perioada 27 iulie - 02 august 2014, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea, de la bugetul local, a sumei de 8 000 lei, pentru realizarea proiectului Tabăra de creație și recreație: Galați - Orașul Valurilor Dunării.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

CONTRACT NR._________/________2014

de asociere intre Municipiul Galați si Asociația “Universul Prieteniei”

Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Marius Stan - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generala Buget Finanțe

Și

Asociația ((Universul Prieteniei” cu sediul în Iași, Str. Ciurchi, nr. 107, Bl. F4, sc. B, ap. 3, cod fiscal ......................, deschis la ............................., reprezentată prin doamna Rodean Rodica - Președinte

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați aloca pe durata incheierii contractului suma de 8 000 lei de la bugetul local Asociației “Universul Prieteniei” pentru realizarea in comun a Taberei de Creație si recreație "Galați - orașul Valurilor Dunării", in perioada 27 iulie - 02 august 2014.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfășurare a Taberei de Creație si recreație "Galați - orașul Valurilor Dunării".

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației “Universul Prieteniei”

Art. 3. Asociației “Universul Prieteniei” se obligă:

  • a. Sa folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a acțiunii Taberei de Creație si recreație "Galați - orașul Valurilor Dunării".

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării si atribut esențial al identității naționale.

  • c. Sa promoveze si sa încurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfecționarea modului de informare al cetățenilor asupra culturii si artelor din municipiul

Galați.

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontării acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 8 000 lei din bugetul local, cap. 67.02.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. __________________________________________________________________, deschis       la ________________________________________al Asociației “Universul Prieteniei”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirării termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in condițiile notificării deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând incetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Daca fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. Q, Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,_____________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

Asociației “Universul Prieteniei”

PRIMAR,

PREȘEDINTE,

Director

Direcția Generala Buget Finanțe

Director

Direcția Generala Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Birou Invatamant, Cultura, Turism,

Agrement, Sport, Culte si Sanatate

Serviciul Juridic de Legalitate